“IBSC มจร” เตรียมเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนานาชาติภาคอินเตอร์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.โค้ชสันติ วิทยากรต้นแบบสันติภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย(มจร) และเลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ได้ร่วมปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งจัดมาแล้ว 7 รุ่น โดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หรือ IBSC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในระดับนานาชาติรุ่นที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีการปรึกษาหารือแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนโดยใช้ฐานหลักสูตรภาคภาษาไทยเป็นแนวทาง ซึ่งรุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ผู้ที่สนใจโปรดติดตามข่าวสารในการรับสมัคร ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีทีมงานขับเคลื่อนที่มีความเข้มแข็งในระดับนานาชาติ

Leave a Reply