เย็นนี้ในหลวงพร้อมด้วย เจ้าคุณพระ เสด็จสักการะ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

          วันนี้ ( ๑ เม.ย.๖๔) เวลา ๑๗.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกั ลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงนมัสการ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ณ สำนักสหปฏิบัติ (ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ) ริมเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (เป็นการส่วนพระองค์)

         “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙, ศาสตราจารย์พิเศษ, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ป.อ.ปยุตฺโต” เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย และเป็นพระนักวิชาการ นักบริหาร นักการศึกษา นักเทศน์และนักเขียน ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างคุณูปการและทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะด้านวิชาการและการศึกษา และได้รับรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน ด้วยเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งและมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก.

        สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ปัจจุบัน อายุ ๘๓ ปี พรรษา ๕๙ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางกูร เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร เป็นรูปที่ ๒ ในรัชกาลที่ ๙ กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในฐานะนาคหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ได้รับฉายานามว่า “ปยุตฺโต” แปลว่า “ผู้เพียรประกอบแล้ว”.

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกที่อยู่ต่างจังหวัด และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ เป็นรูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙ และรูปแรกในรัชกาลปัจจุบัน.

        ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยพร้อมเพรียงกัน.

ขอบคุณเพจ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี

Leave a Reply