เทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” เฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองหลวง และภาคีเครือข่ายภาครัฐแล-เอกชน จัดเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.20 น. ณ อาคารโถงช้าง ฯ วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ มหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองคลองหลวง วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองหลวง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานในพิธีฯ มีประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการชุมชน จิตอาสา ผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

ภายในงานมีการจัดบริการตรวจสุขภาพฟรี อาทิ กิจกรรมคัดกรองโรคประชาชนทั่วไป อายุ 35 ปีขึ้นไป กิจกรรมคัดกรองโรคต้อกระจกประชาชนทั่วไป อายุ 45 ปีขึ้นไป กิจกรรมสันทนาการของเครือข่ายสุขภาพระดับชุมชน จัดบูธความรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพและการจัดบริการสุขภาพต่าง ๆ โดยภาคีสุขภาพภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “วิถีสุขภาพ คนคลองหลวง” และการให้ความรู้เรื่อง “อาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหาร” เป็นต้น

โครงการ มหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” ถือเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ โดยการคัดกรองสุขภาพให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคอันตราย และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มากระตุ้นเตือน และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพแก่ประชาชนระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ และมีสุขภาพดี อีกทั้ง ยังลดค่าใช้จ่ายการรักษาโรค ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และลดค่าใช่จ่ายเพื่อการรักษาโรคในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

Leave a Reply