เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมย้ำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส่งเสริมสังคมสันติสุข

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ต้อนรับนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมท่านใหม่ ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๗ และรุ่นอื่นๆที่สนใจ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทผู้นำกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป”

โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สะท้อนถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงบทบาทของศาลยุติธรรมในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยมีผู้ประนีประนอมทำหน้าที่ เพื่อป้องกันคดีล้นศาล ถือว่าเป็นความร่วมมือของหลักสูตรสันติศึกษาร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมผนึกกำลังพัฒนาวิศวกรสันติภาพภายใต้ความร่วมทางวิชาการตามMOU ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสังคมสังติสุข

ช่วงก่อนบรรยาย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มจร ได้สะท้อนมิติการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและการพัฒนางานวิจัยผู้ประนีประนอมโดยพุทธสันติวิธี พร้อมนำพาสร้างสันติภายในก่อนการเรียนรู้ในรายวิชา “ภาวะผู้นำกับทักษะการสร้างสันติภาพ”

Leave a Reply