ปลัดเก่งนำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและพุทธศาสนิกชน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว เพื่อถวายพระกุศล “สมเด็จพระสังฆราช”  

วันที่ 19 มิ.ย. 66  เวลา 09.09 น. ที่วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมี พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางหลวงหัวป่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน นายวิลาส เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิแสน นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า อาทิ นายกฤษฎา ไทยสำราญ (ต้อม นครสวรรค์) และภาคีเครือข่าย รวมกว่า 500 คน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และกล่าวถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ จากนั้น ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในบริเวณพื้นที่เขตอภัยทาน โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยในวันนี้ อาทิ ปลาหมอ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 99,999 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาบวรพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยทรงเอาพระทัยใส่รับพระภารธุระ บุกเบิกกิจการพระธรรมทูต มานับแต่ยุคแรกเริ่ม ซึ่งในปีพุทธศักราช 2516 ทรงเคยเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย ทรงอำนวยการจัดการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี โดยจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้งปวงในราชอาณาจักรตลอดจนจัดการธรรมศึกษาสำหรับฆราวาส และทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลบุตร จึงทรงรับโรงเรียนวัดราชบพิธไว้ในพระอุปถัมภ์สืบต่อมาจากพระบูรพาจารย์ทุกยุค รวมทั้งทรงเคยเป็นพระอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และทรงเอาพระทัยใส่พระภารธุระบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้น และในปัจจุบันยังทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ทรงอุปการะกิจการสาธารณสงเคราะห์มหาชนไว้เป็นอันมาก เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวชิราลงกรณ และมูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ รัฐบาลจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว นอกจากนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้จัดตั้งโครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เพื่อเป็นถาวรสถานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ ณ คลอง 9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าเฝ้าเพื่อถวายปัจจัยสมทบในการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าว เป็นเงิน 54,298,013.69 บาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 99,999 ตัว ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อถวายเป็นพระกุศลและขอปวารณาตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพุทธบริษัท และปวงชนชาวไทยตลอดไป

“ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระกุศล ซึ่งอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ ตามบริบทที่เหมาะสม ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่เห็นสมควร อาทิ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาดลานวัด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมถวายพระกุศลในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ทั่วประเทศ โดยพร้อมเพรียง” นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply