มติ มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

 วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์  เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีหลายวาระด้วยกัน สำหรับวาระว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการมีดังนี้

     ๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และภาค ๑๐ ดังนี้

     -พระเทพกิตติมุนี (ประทัย) ฉายา วชิรณาโณ อายุ ๙o พรรษา ๖o เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

     -พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์) ฉายา รตนณาโณ อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐

     ๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป ดังนี้

     -พระมหาเอกพงษ์ ฉายา เอกวชิโร อายุ ๓๓ พรรษา ๑๒ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา

    -พระมหาพงษ์เดช ฉายา สุขวฑฺฒโน อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ วัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์

     ๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด, รองเจ้าคณะจังหวัด, ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุต) ดังนี้

     -พระสุวีรญาณ (พิชาญ ฉายา สุวิชาโน อายุ ๖o พรรษา ๓๙ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดศรีแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต)

     -พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ (ปัญญา) ฉายา ปุญฺญจโย อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต)

     -พระครูธรรมญาณทิพยรัชต์ (จักรายุธ) ฉายา สมฺปตฺโต อายุ ๕๘ พรรษา ๓๒ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว-กุดบาก (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)

     -พระครูโสภณธรรมรักขิต (วีระพล) ฉายา จิรปญฺโญ อายุ ๗o พรรษา ๓๓ เจ้าคณะตำบลหายโศก-บ้านผือ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเขมวนาราม ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธรรมยุต)

     ๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

     -พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์) ฉายา ขนฺติโก อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎ์สามัคคี และเจ้าคณะตำบลเกาะลอย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง

     ๕. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป ดังนี้

     -พระใบฎีกา สุทัศน์ ฉายา คนฺธสาโร อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ วิทยฐานะ วัดศาลาปูน วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

     -พระครูปลัด คำรณ ฉายา สุเมโธ อายุ ๓๘ พรรษา ๑๖ วัดศาลาปูน วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

 

ที่มา ..สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply