“สมเด็จชิน-ปลัดเก่ง”  ร่วม พิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุรอยพระพุทธบาทบัวเงิน หวังเป็นศูนย์รวมศรัทธา- แห่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

วันที่ 17 มีนาคม  2567  วานนี้  เวลา 18.39 น. ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอยพระพุทธบาทบัวเงิน บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวเงิน และพิธีฉลองพระบัญชากำกับการเลื่อนชั้นและพัดยศ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วิ. (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธรรมยุต) โอกาสนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีกว่า 500 คน

การนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่านพระบัญชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ความว่า ทรงมีพระบัญชาให้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้วตามมติมหาเถรสมาคม สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จึงให้เลื่อน พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ) วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นโท เป็น ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ขอจงเจริญไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 จบแล้ว พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วิ. เข้ารับประกาศเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการและพัดยศจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พร้อมด้วยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม วิ. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวเงิน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวสัมโมทนียกถา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายผ้าไตรแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่า ซึ่งอาตมภาพเคยมาสถานที่แห่งนี้ เมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้ว ซึ่งเขาขอให้ดำเนินการเพื่อสร้างเป็นเจดีย์ครอบพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานทางราชการได้มาร่วมด้วย เพื่อยังประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป เพื่อมาสักการะและมาศึกษาประวัติศาสตร์ว่าชาติบ้านเมืองของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองมาอย่างไร พระพุทธศาสนาเจริญมาอย่างไร ซึ่งเราทุกคนเป็นอนุชนคนรุ่นหลัง การที่เรามาทำอย่างนี้เป็นการสร้างความเจริญและสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าของประเทศชาติและศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สถิตมั่นคงอยู่ตลอดไป ซึ่งการเป็นศูนย์วัฒนธรรมในเชิงการศึกษานั้นจะเป็นแหล่งในการทำให้พุทธศาสนิกชนมีจิตมั่นคง และประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การมาสักการะบูชาก็เป็นอามิสบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญแต่สรรเสริญน้อยกว่าการปฏิบัติบูชา ก็ขอให้พวกเราเมื่อมาเป็นอามิสบูชาด้วยการดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น หรือการบริจาคทุน เป็นต้น ในการก่อสร้างนี้ถือว่าเป็นอามิสบูชา แต่ขอว่าเราท่านทั้งหลายอย่าลืมปฏิบัติบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยม ปฏิบัติบูชาโดยย่อ คือ พระพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสอนชี้แนะไว้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติ เราในฐานะพุทธศาสนิกชนถ้าเรารู้เฉย ๆ และไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นอยากให้หนักแน่นในเรื่องของการปฏิบัติ ทำอย่างไรให้เป็นสิ่งที่งดงามเกิดความดีความงามแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า เราต้องพยายามสร้างคนดีให้มากขึ้นในสังคม เราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนในสังคมนี้ให้เป็นคนดีได้ แต่ให้ช่วยกันพยายามช่วยกันสร้างคนดีให้มากขึ้นมากขึ้น เมื่อคนดีมากขึ้น คนไม่ดีก็จะน้อยไป และไม่มีที่ยืนในสังคม เพราะฉะนั้นเราทุกคนระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงคำสอนของพระองค์ ก็ควรนำไปประพฤติปฏิบัติ เป็นปฏิบัติบูชา การบูชาอย่างนี้ถือว่าเป็นบูชาสักการะที่ยอดเยี่ยม ที่พระองค์ทรงสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้ว เชื่อว่าสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราหรือในสังคมก็ดี ก็จะลดทอนสิ่งไม่ดีให้น้อยลงไป จะเหลือแต่สิ่งที่ดีงามที่อยู่กับตัวเรา แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและรักษาบ้านเมืองของเราได้อย่างมั่นคงตลอดไป” สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุงเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รอยพระพุทธบาทบัวเงิน บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากการค้นพบและตรวจสอบโบราณวัตถุวัดพระพุทธบาทบัวคำ ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่อยู่ใกล้กับพระพุทธบาทบัวเงินมากที่สุด พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนมาตั้งแต่สมัยอดีตในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 22 – 24 ซึ่งรอยพระพุทธบาทบัวเงิน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าหนองขุ่น – หนองไฮ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2509 และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ในท้องที่ตำบลหนองไฮ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เมื่อปีพุทธศักราช 2563 พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วิ. ได้เมตตานำส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าพัฒนาพื้นที่รอยพระพุทธบาทบัวเงิน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน นำวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่พุทธศาสนิกชน อนึ่ง ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวเงินนั้น มีขนาดความสูง 32 เมตร กว้าง 8 เมตร รูปทรงเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ประดับตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตร เช่น กนกพรรณพฤกษานานาชนิด ให้เป็นศูนย์รวมความเชื่อถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชน รวมถึงอนุชนรุ่นหลังตราบนานเท่านาน

Leave a Reply