มจร จัดงาน “วันวัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งแรกพร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ

วันนี้ ( 27 ม.ค. 2562)  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน วันวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 1 “The 1st ASEAN Cultural Day at 27 January 2019”  ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยงานเริ่มตั้งแต่เช้าด้วยริ้วขบวนของนานาชาติและชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติและชนเผ่าของตนเอง มีการมอบรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมอาเซียน  สำหรับการจัดงานวันวัฒนธรรมอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแผ่วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง..

 

Leave a Reply