นานาชาติแห่เรียน “หลักสูตรครูสติ” ล้นหลาม อธิการบดีย้ำสติเป็นยารักษาชีวิต

  วานนี้ (16 มีนาคม 2562) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร วังน้อย:  พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสติ (Certi.Programme in Mindfulness Master) และให้โอวาทแก่นักศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 1 ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม จำนวน 55 รูป/คน

อธิการบดี มจร ย้ำว่า การเรียนหลักสูตรครูสตินั้น ต้องเริ่มจากดารเป็นครูสอนตัวเอง ทั้งหลักการและวิธีในการปฏิบัติ เพื่อตนเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง แล้วจึงออกไปทำหน้าที่เป็นครูสอนผู้อื่นที่กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ในโลกยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนไป

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสตินี้ มีจำนวน 24 หน่วยกิต ใช้ระยะศึกษา 1 ปี รายวิชาหลักประกอบด้วยสติในพระไตรปิฏก อาณาปานสติ สติปัฏฐาน จริยธรรมพื้นฐานสำหรับครูสติ เทคนิคการสอบอารมณ์ พุทธจิตวิทยาสำหรับครูสติ สติภาวนา การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน และการจัดตั้งและการพัฒนาสำนักสติภาวนา รวมถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูสติ เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูสตินั้น เกิดจากความต้องการของสังคมโลกที่มุ่งแสวงหากลุ่มคนที่เทคนิคและทักษะการสอนในประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ #วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จึงบรรจุประเด็นนี้เอาไว้ในแผน 12 เพื่อตอบโจทย์ของสังคมโลก ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางพุทธศาสตร์ระดับนานาชาติ

Leave a Reply