‘สุจิตต์ วงษ์เทศ’เข้าวัดถวายความรู้’ทวารวดีศึกษา’นิสิต’มจร’

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า


วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร จัดการอบรมเชิงประวัติศาสตร์ “ทวารวดีศึกษา คืนชีวิต ฟื้นจิตวิญญาณทวารวดี” โดยมีพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และ อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ” ทวารวดีศรีนครปฐม” และ “ทวารวดีเมืองศักดิ์สิทธิ์พระกฤษณะ”

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง/ผอ.วส.พุทธปัญญาฯ พระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร
และเถระอีกหลายรูปเข้าร่วมรับฟัง ตลอดการบรรยาย ซึ่งจัดขึ้น ที่ห้องประชุม MCU 404 ชั้น 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

Cr.Boonlert Chuaythanee

Leave a Reply