เสวนาถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพุทธ

รองอธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการเสวนาถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน’แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา’

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กทม. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการเสวนาถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประกอบด้วย พระเทพปริยัติโมลี, พระเทพเวที,รศ.ดร. (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร),พระราชเวที (ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 12,พระราชเมธี,ดร. รองเจ้าคณะภาค 8,พระราชพิพัฒน์โกศล,พระราชปัญญาโสภณ,พระราชวิสุทธิเวที,พระศรีธรรมภาณี,พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.ดร. (คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์) ,พระปริยัติวรานุกูล,พระมงคลสุตาคม,พระมงคลวชิรากร,พระมงคลธีรคุณ,พระครูสาราณียคุณ,พระครูพิพิธธรรมภาณ,พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ พระครูสิริสารบัณฑิต,พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม ,พระมหาสุรศักดิ์ ปจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ,พระมหาสุทธิพงษ์ สุทธิวํโส ,พระมหาศุชัยกรณ์ สิทธิเมธี ,พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ,พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต

ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล,อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน,นาวาเอก ดร.อิสรา รำไพกุล,อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์,ดร.ลำพอง กลมกูล,ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์,ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ และผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบูรณ์

Leave a Reply