อนุกมธ.พุทธสภาฯเปิดมิติใหม่! ไหว้พระเจริญจิตภาวนาก่อนประชุม

อนุกมธ.พุทธสภาฯเปิดมิติใหม่! ไหว้พระเจริญจิตภาวนาก่อนประชุม ผลทำให้พิจารณาสำเร็จ 27 เรื่องรวมยกวัดร้างบางใหญ่เป็นวัดมีพระอยูจำ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.30 น ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาเกียกกาย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาเรื่องขอให้มีการพิจารณาการยกวัดกระทาโหง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยนิมนต์ บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี , เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ , เจ้าคณะตำบลเสาธงหิน , ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ตัวแทนนายอำเภอบางใหญ่ , ตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน

โดยก่อนมีการประชุมอนุกรรมาธิการฯ พุทธศาสนาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรัย ทั้งนี้ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เผยว่า ถือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธ ที่ก่อนจะมีการเริ่มการประชุม ก็จะมีการสวดมนต์เจริญภาวนา เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ ทั้งนี้หากศึกษาในประวัติในสมัยพุทธกาล ตนขอยกที่มาขอบบทสวด “นะโมตัสสะ” โดยมียักษ์ที่เป็นภุมเทพยดา อันมีนามตามที่อยู่ว่า สาตาคิรียักษ์ มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมวันต์ ทางทิศเหนือ เป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณ สาตาคิรียักษ์ได้มีโอกาสสดับ พระสัทธรรมจากพระบรมศาสดา จนมีจิตเลื่อมใสศรัทธา เปล่งคำยกย่องบูชาด้วยคำว่า “นะโม” หมายถึง พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นใหญ่กว่า มนุษย์ เทพยดา พราหมณ์ มาร ยักษ์ และสัตว์ทั้งปวง

อานิสงส์การสวดมนต์บทนมัสการพระพุทธเจ้า มีดังนี้
1. น้อมใจจนให้เกิดความกตัญญูกตเวที รู้อุปการคุณที่พระพุทธเจ้ามีต่อตน ให้รู้สึกว่าตนได้ดิบได้ดี อยู่เย็นเป็นสุข ไกลทุกข์เดือดร้อน ก็เพราะมีพระพุทธเจ้าสอนไว้ ให้มีใจปฏิบัติตาม

2. ให้รู้สึกว่าได้คบหาสมาคมกับพระพุทธเจ้าด้วยใจ มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของใจ นึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งใด พระพุทธเจ้าก็ปรากฏที่ใจทุกครั้ง

3. ให้การปฏิบัตินั้นสำเร็จเป็นปฏิบัติตามพระพุทธองค์ ย่อมได้เป็นผู้เบิกบาน หายงมงาย ชนเหล่าใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมศาสดา ตื่นอยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่อ

ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ก็เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาได้สวดมนต์เจริญภาวนาตามความเชื่อของแต่ละศาสนา ที่ผ่านมาจากการทำงานด้วยการเริ่มต้นจากการสวดมนต์นี้ กรรมาธิการฯ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์ในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เช่น

1.ที่ดินพุทธมณฑล จ.เชียงราย ค้างคาจาก ห้าสิบปี ทำให้สำเร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 45 วัน
2.ผันข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ (ใต้ดินของพ่อขุนเม็งรายกลางเมืองเชียงใหม่) เป็นที่คุกมานา ปรับปรุงให้มีการบูรณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ค้างคากว่า 20 ปี
3.วัดหินดาด จ.ระนอง จะตั้งเป็นวัดไม่ได้ค้างคา 50 ปี เคลียร์จบในวันเดียว
4.วัดถ้ำเขาวง จ.นครราชสีมา ปิดช่องโหว่กรณีพระธาตุปลอม ให้พระเสียหาย
5.วัดปราสาท จ.นนทบุรี แก้ปัญหาผนังสมัยอยุธยาหลุดล่อนเพราะความชื้น สำเร็จใน 1 อาทิตย์ พร้อมบรรจุงบเร่งด่วนจากกรมศิลป์
6.วัดอัปสรสวรรค์ อาคารศาลาการเปรียญในสมัยรัชกาลที่ 5 ค้างคาขอบูรณะ ผลักดันการของบ 30 ล้าน
7.เจดีย์ใหญ่ สมุทรปราการ ผสานกรมศิลป์เปิดช่องอนุมัติให้ อบจ. สมุทรปราการ ปรับปรุงได้
8.ร่างพระราชบัญญัติพุทธศาสนา 4 ฉบับ ผ่านในชั้นอนุกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการใหญ่ ใน 3 เดือน
9.ประตูปิดเปิดถนนวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เพื่อความปลอดภัยเจดีย์หลวงตามหาบัวฯ ในหนึ่งอาทิตย์ และผลักดันการขอที่ดินภายหลัง
10.ไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพ ค้างคามานาน ได้งบจากทางหลวงชนบทมาสร้างไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นที่เรียบร้อย

11.เคลียร์ปัญหาพระเข้ากรงสุนัข จ.อ่างทอง ให้พระระดับชั้นปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าใจพระที่เปิดเสียงธรรมเทศนา เข้าใจกันดีในภายหลัง
12.เคลียร์ปัญหาโยมนุ่งกระโจมอก ในวัด จ.ชัยนาท ให้โยมออกพื้นที่ปิดเกมคาใจชาวพุทธ สร้างความบริสุทธิ์ให้เจ้าอาวาส
13.เดินสายพบ มหาเถรฯ สำนักพุทธฯ อธิบดีป่าไม้ อุทยาน กรมที่ดิน เพื่อสร้างความสมานฉันท์
14.ผลักดันงบประมาณ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม (พ.ร.บ.ใหม่)
15.ของบและจัดหาอุปกรณ์ Ai และ ioT โดยของบของสถาบันราชมงคลสุวรรณภูมิ นำไปติดตั้งเช็คความชื้นที่วัดปราสาท นนทบุรี และขออนุมัติกรมศิลป์ให้ติดตั้งอย่างถูกระเบียบราชการ
16.แก้ปัญหาข้อพิพาทย์ กรณีค้าขาย ที่ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จ.นครศรีธรรมราช
17.ของบเครื่องตรวจเช็คความชื้น ให้ห้องสมุดข่อย (หนังสือบุด-หนังสือโบราณ) จ.นครศรีธรรมราช
18.ติดตามพระถูกฆาตกรรมขณะเดินจงกรม จ.ชัยภูมิ
19.ฟันธงวัดแค จ.นครปฐม ค้างคาเรื่องเช่าที่ดินระหว่าง อบต. และวัดแค จบด้วยดีทั้งสองฝ่าย
20.สนับสนุนงบประมาณการข่าวในแง่สร้างสรรค์ พร้อมมันสมองและวิสัยทัศน์ใหม่

21.เวียงกุมกามเชียงใหม่ ค้างคากว่า 20 ปี สำเร็จใน 30 วัน
22.ผลักดันสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
23.แก้ปัญหาการเช่าที่ศาลากลางเก่าเชียงรายของ มจร.เชียงราย ทำเป็นตัวอย่างให้ทุกจังหวัดได้ปฎิบัติ
24.ผลักดันให้สำนักสงฆ์-ที่พักสงฆ์ 5,459 แห่งที่สร้างในพื้นที่ป่าไม้ ให้สามารถจัดตั้งวัดได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
25.แก้ปัญหาระหว่างชาวบ้าน-กรมศิลปากร-ท้องถิ่นที่ปราสาทหินพิมาย
26.ผลักดันวิชาศีลธรรม-หน้าที่พลเมืองให้กลับมาบรรจุในภาควิชาบังคับ ส่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการ
27.แก้ปัญหาเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบโควิด ทั้งครั้งที่1-2

และอื่นๆ อีกมากมาย

ดร.เพชรวรรต กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ตนอยากให้หน่วยงานต่างๆ หากนับถือพุทธศาสนา ลองพิจารณาสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ก่อนประชุมหรือทำงาน ซึ่งนอกจากถือปฏิบัติตามประเพณีโบราณกาล ก็ยังสร้างอานิสงส์สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรให้สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ก่อนทำงาน

 

Leave a Reply