“Gen Peace”คนรุ่นใหม่สื่อสารดี สู่วิถีสันติสุข

เยาวชนยุคดิจิทัล ก้าวให้ไว แต่ใจต้องรู้เท่าทัน มีสติบนปลายนิ้ว เพราะยุคนี้ ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ในสังคมออนไลน์ แต่เราจะสื่อสารอย่างไรที่ไม่สร้างความขัดแย้งและรุนแรง รวมถึงทำหน้าที่เป็นสื่อสันติสุขที่เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองและสังคม .. “Gen Peace” เกิดจากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม (สังคมออนไลน์)

โดย “นส.บุณณดา สุปิยพันธุ์” นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์คือ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มุ่งพัฒนาที่เยาวชน โดยการสร้างความรู้ สร้างทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมที่เริ่มจากภายในคือ inner peace สู่ outer peace คือการถ่ายทอดการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน การแสดงท่าทาง การสื่อสารผ่านออนไลน์ ทั้งการโพสต์ การแชร์ การแสดงความคิดเห็น การสร้างสื่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การไตร่ตรองในข้อมูลข่าวสาร การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานแห่งสันติ เพื่อให้เยาวชนเป็นทั้งผู้ใช้และผู้สร้างสื่อในสังคมออนไลน์ที่มีสติรู้เท่าทันและไม่นำพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมออนไลน์สังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติ ..

เดี๋ยวมารอชมผลงานการสร้างสื่อของน้องๆ กลุ่ม Gen Peace ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย รุ่นต้นแบบ กันได้ที่เพจ Gen Peace กันค่ะ #ร่วมคิดร่วมสร้างสื่อสันติสุขที่เป็นกัลยณมิตรกับสังคม

#GenPeace #สื่อสันติสุข #ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง #เพิกเฉยการบูลลี่ #innerpeace #สติสู่สันติ #เฉียบ!!!!!

Leave a Reply