ด่วน!! แม่กองบาลีประกาศ “เลื่อนสอบซ่อมบาลี”

           เนื่องด้วยในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

        เพื่อปฎิบัติตามนโยบายภาครัฐและมติของมหาเถรสมาคมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

        แม่กองธรรมสนามหลวง จึงขอประกาศเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ออกไป จากเดิมกำหนดไว้ วันที่ 17-18-19 เมษายน 2563 ออกไปเป็นวันที่ 7-8-9 มิถุนายน 2563 รวมทั้งการสอบบาลีศึกษา

        รายละเอียดคำประกาศ มีดังนี้

Leave a Reply