“เมตตาธรรม โคก หนอง นา” พช. ผนึกกำลัง “บวร” พัฒนาพื้นที่แปลง CLM วัดศรีอุดม อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 6 กันยายน 2564  นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงพื้นที่ต้นแบบระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ วัดศรีอุดม บ้านประชาสมบูรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกันพัฒนาศูนย์ จัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ ป้ายฐานการเรียนรู้ และป้ายข้อมูลประจำฐานการเรียนรู้ โดยท่านพระครูสิริปุญญคม เจ้าอาวาสวัดศรีอุดม ได้เมตตาตั้งชื่อสะพาน “เมตตาธรรมโคก หนอง นา” เพื่อเป็น Landmark ที่สำคัญของศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนั้น ตัวแทนแปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Househole Lab Model for quality oflife : HLM) “สวนปันสุข” ของนางกนกวรรณ ฟุ้งยอดคีรี บ้านคำวังยาง ซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดในหมู่บ้านใกล้เคียง ยังได้มอบแหนแดงให้กับวัด เพื่อเลี้ยงในบ่อน้ำและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในน้ำ

โอกาสนี้ พระครูสิริปุญญาคม เจ้าอาวาสวัดศรีอุดม ได้เปิดเผยว่า ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่แปลง CLM วัดศรีอุดม แห่งนี้ ตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด ราชการ พร้อมมอบหมายให้ตัวแทนวัด ประสานขออนุญาตใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นตลาดชุมชน เพื่อจำหน่ายผลผลิตจากโคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

ขณะที่ นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร ได้พบปะพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ การสร้างฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน และกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ แปลง CLM รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและจิตอาสาในการทำป้ายศูนย์และฐานเรียนรู้ด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply