๑๑๘ ปี ชาตกาล “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)”

๑๑๘ ปี ชาตกาล
“​สมเด็จ​พระ​พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)”

พระเถระวรุตมสงฆ์ธำรงศาสน์
ปัญโญภาสปราชญ์เมธีศรีศยาม
หิตานุหิตคุณประโยชน์อุโฆษนาม
บารมีธรรมงามสง่าอนรรฆาบุณย์

๑๑๘ ปี บุณโยภาสชาตกาล
สมเด็จพระพุฒาจารย์ หาญกล้าสุนทร์
อาจ อาสภมหาเถรคุณ
ธรรมางกูรอดุลย์ยศโสตถิพล

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นิรัติศัยบุญภิญโญธรรมโกศล
๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
อภิมงคลกุศลทักษิณาบูชาคุณ

น้อมอัญชลีอภิวาทเบื้องบาทบงสุ์
วรุตมงค์สงฆ์ศรีศักดิ์ประจักษ์สุนทร์
จารึกคุณความดีศรีอารยางกูร
เทิดพระคุณ “สมเด็จพระพุฒาจารย์”ฯ

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ประพันธ์

Leave a Reply