ได้ใจชาวพุทธ!! ปลัดเก่ง แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เชิญแผ่นธรรมนาวา “วัง” จำนวน 7.6 ล้านแผ่นมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา 22 พ.ค. 67

วันนี้ (21 พ.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น โดยในวาระเริ่มแรก กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 100,000 แผ่น รวมจำนวน 7,600,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับพุทธศาสนิกชน ประชาชน วัด สถานศึกษา เรือนจำ และสถานพินิจ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเป็นสรรพสิริมงคลให้แก่พี่น้องประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งในขณะนี้ทุกจังหวัดได้จัดพิธีรับแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิ

1.จังหวัดนครสวรรค์ ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

2.จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

3.จังหวัดสมุทรสาคร ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

4.จังหวัดชัยภูมิ ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

5.จังหวัดลำปาง ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

6.จังหวัดนครนายก ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

7.จังหวัดสระบุรี ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

8.จังหวัดระนอง ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

9.จังหวัดชลบุรี ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

10.จังหวัดนครพนม ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” อันประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในห้วงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ “วันวิสาขบูชา” ที่ตามพุทธประวัตินั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply