ปลัดมหาดไทยเปิด “พุทธอารยเกษตร มจร” ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปที่แปลง โคก หนองนา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรม “พลังบวร” โคกหนองนาพุทธอารยเกษตร “มจร” วิทยาเขตขอนแก่น  เพื่อแก้ความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตร พุทธบริหารการศึกษาระดับดุษฐีบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเปิดโครงการ “แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสารสัมพันธ์ เอามือสามัคคี”  ที่แปลง โคก หนองนา พุทธอารยเกษตร มจร วิทยาเขตขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นกับ มจร วิทยาลัยเขตขอนแก่น

พร้อมด้วยนายพนม  สิงห์สาย มอบหมายให้นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายประดิษฐ์  นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา “แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์เอามื้อสามัคคี”  โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น โดยมีนายประจวบ  รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี คณาจารย์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น กำนันตำบลโคกสี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เครือข่ายโคก หนอง นา พช. อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 94 แปลง ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกตำบล คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกสี รวมทั้งสิ้น 120 คน

จังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้อำเภอเมืองขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น ดำเนินการใน 4  กิจกรรมหลัก คือ  1) ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2) ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และ 3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน  นั่นคือ กิจกรรม “แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์ เอามื้อสามัคคี” ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้ใช้พื้นที่ แปลง “โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น”

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับหลักกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้พลังเครือข่ายโคก หนอง นา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ (19ก.ค.) ประกอบด้วย (1) การปลูกต้นไม้ จำนวน 131  ต้น ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  (2) ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 15,000 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น (3) สร้างฐานการเรียนรู้ ฐานดิน ฐานน้ำ และฐานป่า (4) ก่อสร้างอุโมงค์ไม้ไผ่ และราวสะพาน ซึ่งจะนำไปสู่การก่อเกิดศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ต้นแบบของอำเภอเมืองขอนแก่น และของจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น” ที่เกิดขึ้นจากพลังการมีส่วนร่วมของชาวเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอเมืองขอนแก่น และหน่วยงาน/องค์กรภาคีการพัฒนาอย่างแท้จริง และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง

กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9  และพระราชปณิธานของล้นเกล้า รัชการที่ 10 “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เป็นหลักในการปฏิบัติงานในทุกระดับ

และในปีนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส สถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130  ปี ในปี พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการในวาระพิเศษ โดยในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา  โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น” และมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการในสามกิจกรรมหลักคือ 1) ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2) ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และ 3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่   เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  โดยมีเจตจำนงร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการบูรณาการภาคีเครือข่ายและเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ส่งเสริมสัมมาชีพ สัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทยขยายผลไปยังสังคมโลกให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง นายประจวบ  รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าว

ในการนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการ ณ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply