เปิดเอกสารสัญญา “ค่าจ้างรายเดือน”  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านพระพุทธศาสนา

วันที่ 5 กันยายน 2565  ปีงบประมาณ 2565 กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ และจะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม มีตั้งคำถามว่า พ.ต.ท.พงศ์กร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปัจจุบันเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้านกฎหมาย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านพระพุทธศาสนา จะได้ต่อสัญญาอีกหรือไม่ ซึ่งทั้งคณะสงฆ์และชาวพุทธกลุ่มหนึ่งกำลังจับตาเฝ้าดูอยู่ลุ้นอย่างใกล้ชิด เพราะที่ผ่านมาการทำงานของพ.ต.ท.พงศ์กร พราหมณ์เสน่ห์  ในคราวที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอย่างกว้างขวาง

เวปไซร์ข่าว “THEBUDDH” ขอนำเอกสารหนังสือสัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง พ.ต.ท.พงศ์กร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นที่ปรึกษา โดยมีเหตุผลและค่าจ้าง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไว้ ดังนี้

พ.ต.ท.พงศ์กร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสนองงาน ประสานงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการคณะสงฆ์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ระหว่างมอบหมายภารกิจให้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านกฎหมาย ภายหลังการเกษียณอายุราชการ โดยได้รับค่าตอบเแทนเป็นรายเดือนจากสำนักงานพระพุททธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้แต่งตั้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านพระพุทธศาสนา อีกตำแหน่ง โดยได้รับค่าตอบแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบ

สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสัญญานทำขึ้นระหว่าง สำนักงานพระพุุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ว่าจ้าง กับ พ.ต.ท.พงศ์พร พรามณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้านกฎหมาย เป็นผู้ถูกว่าจ้าง

สัญญานี้ผู้ว่าจ่ายค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษาเป็นรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 เดือนละ 50,000 บาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้ลุ้นว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจ้าง พ.ต.ท.พงศ์กร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่ออีกหรือไม่ โปรดติดตาม??

Leave a Reply