หลักสูตรสันติศึกษา IBSC “มจร” จับมือกับศาลอาญาพระโขนง ออกแบบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ประนอมประจำศาลอาญาพระโขนงเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ศาลอาญาพระโขนง พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร. ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง นายจาตุรงค์ สรนุวัตร ผู้พิพากษาศาลฏีกา รองอธบดี เลขานุการอธิบดี พร้อมด้วยผู้ประนอมประจำศาลอาญาพระโขนง ได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับสมรรถนะของปู้ประนอมประจำศาล ภายใต้กรอบ MoU ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ลงนามมาตั้งแต่ปี 2555

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มต้นด้วยการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน หลังจากนั้น คณะทำงานจะเริ่มศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้ประนอมประจำศาลอาญาพระโขนง แล้วมาเป็นฐานในการศึกษาแนวคิด แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประนอมทั้งตะวันตกและพุทธสันติวิธี จนนำไปสู่การบูรณาการ และออกแบบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ประนอม ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Adtitude) ซึ่งสอดรับกับปัญญา ศีล และจิตใจตามแนวทางมรรค 8

โครงการนี้ จะพัฒนาเป็น Flagship โดยเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรและใช้งานกับผู้ประนอมประศาลอาญาพระโขนงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ถัดจากนั้น จึงจะขยายพื้นที่ (Upscale) ไปสู่ศาลขนาดกลางที่มีลักษณะคดีที่มีความใกล้เคียงกันกับศาลอาญาพระโขนง ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

Leave a Reply