สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษ ปลงธรรมสังเวชเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนรับชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทาง Facebook Fanpage: “สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” และ Facebook Fanpage ของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. รวมถึงรับฟังผ่านหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไวยาวัจกร ฝ่ายบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าว โดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 38 ราย และบาดเจ็บกว่า 10 ราย ตามปรากฎในข่าว

ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปลงธรรมสังเวช อีกทั้งทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร และมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์ (กับ-ปิ-ยะ-พัน) รายละเท่าจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย ส่วนสำหรับผู้บาดเจ็บนั้น จัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกราย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า โอกาสนี้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อเป็นส่วนทุเลาความเศร้าโศกหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตราย พร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวหนองบัวลำภู และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจจงถึงพร้อมด้วยขันติ สติ และปัญญา ในอันที่จะฟื้นฟูสรรพกำลังให้กลับคืนมาอย่างเข้มแข็งมั่นคง สามารถดำรงสันติสุขในจิตใจตน ชุมชน และสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้วัดในพื้นที่ให้อำนวยความสะดวกในการจัดงานศพ และการสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจตามกำลังความสามารถ กับทั้งให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร เจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษหลังการทำวัตรเย็นในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เพื่ออำนวยสวัสดิมงคลสำหรับบ้านเมือง พร้อมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านทาง Facebook Fanpage: สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม https://www.facebook.com/WatRajabopit/ และ Facebook Fanpage “กระทรวงมหาดไทย PR” Facebook Fanpage ของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงาน รวมถึงรับฟังผ่านหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วย

Leave a Reply