เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ! วัดทั่วประเทศจับมือภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดกิจกรรม Big Cleaning

วัดทั่วประเทศจับมือภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดกิจกรรม Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส และเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมกับวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลฯ ร่วมกับศูนย์กลางการจัดพิธีฯ ประจำหนในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย หนกลาง ณ วัดขนอน จ.ราชบุรี วัดบางอ้อยช้าง จ.นนทบุรี , หนเหนือ ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน, หนใต้ ณ วัดบางครั่ง จ.พังงา และหนตะวันออก ณ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม วัดดาวเรือง จ.ชัยภูมิ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบซูม (Zoom) จากศูนย์กลางการจัดพิธีฯ ส่วนกลาง ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้คณะสงฆ์ ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ยังได้ร่วมกับวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ จัดให้มีกิจกรรม “Big Cleaning รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส วัดสวยด้วยความสุข” โดยมีศูนย์กลางการจัดกิจกรรมฯ ประจำหนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมเพรียงกับวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ ทั่วประเทศ ซึ่งในระหว่างการดำเนินกิจกรรมฯ วัด และองค์การภาคีเครือข่ายฯ ที่มีความพร้อมได้ร่วมกันถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบซูม (Zoom) ให้คณะสงฆ์ ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ได้ติดตาม และร่วมอนุโมทนาบุญ ในการรวมพลังการทำความดีร่วมกันอีกด้วย

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ โดยความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 โครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจเจริญปัญญาของประชาชน มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม และองค์ความรู้ 5ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ ภายใต้แนวทางการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนที่มีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งปัจจุบันมีวัดทั่วประเทศรวมจำนวน 2,400 กว่าวัด เข้าร่วมโครงการฯ อาตมภาพในนามของคณะอนุกรรมการโครงการฯ ซึ่งมีการขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการส่วนกลาง และคณะอนุกรรมการประจำหน ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยความเรียบร้อยดีงาม อันส่งผลให้วัดสวยด้วยความสุข ร่วมกันสร้างสรรค์ให้วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข”

สำหรับวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หรือผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.wat3579.com หรือทาง Facebook page: โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข @wat3579

Leave a Reply