อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ปลูกที่วัดกรุงเก่า

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ก.พ.๒๕๖๒ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกา เพื่อร่วมอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อนำไปเป็นเครื่องมุทิตาบรรณาการของรัฐบาลประเทศศรีลังกาต่อประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีปลูกที่วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.

กำหนดการ

พิธีรับมอบและอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๐๖.๒๐ น. – พระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระและคณะ พร้อมด้วยนายกามินี
จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ภริยา และคณะ พร้อมหน่อพระศรีมหาโพธิ์ฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Sri Lanka Airlines เที่ยวบินที่ UL 402
หมายเหตุ
– ผู้แทนกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยรอต้อนรับที่ประตูเครื่องบิน และนำไปยังห้องรับรองพิเศษ
– สมเด็จพระวันรัต ผู้แทนสงฆ์ฝ่ายไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทยและภริยา รอต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ
– เจ้าหน้าสวนพฤกษศาสตร์ศรีลังกาที่เดินทางมาพร้อมคณะนำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ประดิษฐานลงในกระถางที่กรมวิชาการเกษตรจัดเตรียมไว้

๐๗.๐๐ น. – พิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ
– ผู้แทนฝ่ายศรีลังกาอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เข้ามาในห้องรับรองพิเศษ
– พระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ
แด่สมเด็จพระวันรัต (ขณะมอบพระสงฆ์ไทยเจริญชัยมงคลคาถา)
– สมเด็จพระวันรัต มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ แก่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ไปยังแท่นที่จัดเตรียมไว้
– นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธรูป
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกาฯ ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธรูป
– นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และภริยาถวายพวงมาลัยสักการะหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกาฯ และภริยาถวายพวงมาลัยสักการะหน่อต้น
พระศรีมหาโพธิ์ฯ
– นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกาฯ และภริยา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ไทย ๑๐ รูป
– พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
– กรวดน้ำ
– การถ่ายภาพหมู่
๐๗.๒๐ น. – เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ไปยังรถขบวนบริเวณหน้าห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยพระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระ คณะสงฆ์ศรีลังกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และภริยา และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และภริยา
– ขบวนรถอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ออกเดินทางไปยังวัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ ลำดับการเดินทางออกจากห้องรับรองพิเศษ ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต / พระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระ พร้อมคณะสงฆ์ศรีลังกา / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาฯ ศรีลังกาและภริยา พร้อมคณะ / นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๐๙.๒๐ น. – ขบวนรถยนต์อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เดินทางถึงบริเวณตลาดหลวงปู่ทวด พุทธอุทยานมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯไปยังขบวนแห่
– ขบวนแห่หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ออกจากตลาดหลวงปู่ทวดไปยังวัดวชิรธรรมาราม
– เมื่อถึงวัดชิรธรรมาราม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ ปะรำพิธีที่จัดเตรียมไว้

Leave a Reply