สมเด็จพระสังฆราชประทานกำลังใจ พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนใต้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความว่า “วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจาก ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เฝ้ากราบทูลรายงานการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนา และวิถีความเป็นอยู่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานกำลังใจและพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“ขออนุโมทนาสาธุการ ที่ท่านทั้งหลายได้มารายงานการปฏิบัติงาน และขอแสดงความชื่นชมในกุศลจริยา ที่ช่วยกันเสริมสร้างสันติสุขในสังคม กับทั้งอดทนพากเพียรประกอบกรณียกิจ เพื่อความยั่งยืนสถาพรของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย

พระพุทธศาสนาไม่อาจดำรงอยู่บนโลกนี้ได้ หากปราศจาก ‘พระสงฆ์’ ซึ่งเป็นองค์แห่งพระรัตนตรัย ทำหน้าที่สืบทอดและเผยแผ่พระธรรมวินัย อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว การที่สหธรรมิกทุกท่านเสียสละตน ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในท้องที่อันอาจมีประเด็นอันละเอียดอ่อนและหลากหลาย โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค นับได้ว่าท่านกำลังกระทำปฏิบัติบูชาอย่างสูงยิ่งต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระดำรัสสั่งไว้แก่คณะสงฆ์ว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์’ ดั่งนี้ จึงขออาราธนาให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปจงมั่นคงในหลักการเผยแผ่ ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานไว้ แต่ก็ขอให้เพิ่มเติมวิธีการให้เหมาะสมกับกาละและเทศะ ซึ่งสมด้วยสมณธรรมอันสุจริตอยู่เสมอ

ส่วนบรรดาสาธุชนผู้คอยสนับสนุนเกื้อกูลกิจการคณะสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลก อาตมภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่ง กับทั้งขอฝากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ช่วยกันทำนุบำรุงและถวายอารักขาพระพุทธศาสนาและพระภิกษุสามเณร ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยในทุกภูมิภาคตลอดไป

ในนามคณะสงฆ์ ขอถวายกำลังใจและขอเป็นกำลังใจ ให้พุทธบริษัทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริบูรณ์ด้วยสรรพกำลัง ในอันที่จะเชิดชูสันติสุขของสังคม อีกทั้งพิทักษ์รักษาพระบวรพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรอยู่คู่ชาติไทยสืบไปไม่มีวันเสื่อมสูญ”

ขอบพระคุณข้อมูลจากเพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply