พศ.ตั้งคณะทำงานของบกลางเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะอนุกรรมาธิการกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาเรื่องติดตามความคืบหน้าการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 423 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สืบเนื่องสมาคมครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาภาคใต้ ได้เข้ายืนหนังสือติดตามความคืบหน้าการพิจารณา เงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ การศึกษาพระปริยัติธรรม กับประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.45 ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา สืบเนื่องถึงเมือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดให้ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ( จศป.) มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายชั่วโมง และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 คณะครูบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศได้รวมตัว เดินทางมอบหนังสือ ติดตามท้วงถามความคืบหน้า จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เหตุใดถึงยังลาช้า ในการได้สิทธิรับค่าตอบแทนครู

ดังนั้นคณะอนุกรรมาธิการกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 09.30 – 15.30น. โดยมีมติตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทน สำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทน สศป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผู้แทนผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผู้แทนครูสมาคมครูปริยัติสามัญภาคใต้ ผู้แทนนักวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผู้แทนสมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ปรึกษาคณะทำงาน พระเทพเวที รศ.ดร. (เจ้าคุณพล) เป็นที่ปรึกษาร่วมกันกับพระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันจัดทำเอกสารตามที่สำนักงบประมาณ ต้องการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันในการขอรับ งบประมาณกลาง จากรัฐบาล ผ่านมติ ครม.และแผนงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2567 ต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอินทพร จันเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม(จศป.) และได้แจ้งทำหนังสือแจ้งให้พระเทพเวทีทราบในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานดังมีเอกสารดังนี้

Leave a Reply