สมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนประจำประเทศไทยเฝ้าถวายสักการะ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อยู่ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้โพสต์ข้อความว่า

วันอังคาร ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางฉาง ยู่เหมิง ที่ปรึกษา เฝ้าถวายสักการะ

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กราบทูลสำแดงความปีติยินดีและสำนึกในพระกรุณาคุณที่ได้รับประทานพระวโรกาสให้เฝ้า พร้อมทั้งกราบทูลรายงานเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในปัจจุบัน

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถึงสัมพันธไมตรีอันดีงามและยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชิงสายโลหิตที่ชาวจีนและชาวไทยมีสายสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนพระองค์ก็มีสายพระโลหิตจีนจากฝ่ายพระบิดา ซึ่งเป็นชาวจีนผู้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย แม้จะยังไม่ทรงมีโอกาสเสด็จไปทอดพระเนตรภูมิลำเนาของพระบรรพบุรุษทางฝ่ายประเทศจีน และบัดนี้ก็ทรงเจริญพระชนมายุสูงแล้ว การเดินทางไกลอาจลำบาก แต่ก็ยังทรงมีน้ำพระทัยผูกพันระลึกถึงอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ยังทรงพระปรารภถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพุทธศาสนสถานในประเทศจีน ว่าสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของมนุษยชาติ เนื่องจากจีนเป็นอู่อารยธรรมของโลก และยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามานานนับพันปี ขออย่าได้ปล่อยให้ทรุดโทรมหรือสูญหายทำลาย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กราบทูลสนองพระดำรัสว่า รัฐบาลจีนในปัจจุบันมีนโยบายอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งบรรดาศาสนสถานทั้งหลายให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป อีกทั้งกราบทูลอาราธนาเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และกราบทูลถวายพระพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตลอดจนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งประทานพรเป็นภาษาจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนแก่เอกอัครราชทูตและคณะ พร้อมทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและความปรารถนาดีไปยังชาวจีนทั้งปวง โดยมีพระดำรัสย้ำว่าจีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน

จากนั้น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถวายแจกันกระเบื้องลายคราม แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานเหรียญพระรูปและสำรับหนังสือที่ระลึก

Leave a Reply