ส่งท้ายปีเก่า! พรรคแผ่นดินธรรม เข้าวัดทำบุญค้ำจุน พระพุทธศาสนา

วันที่ 31 ธ.ค.2561 ผศ.ดร.พีรายุตม์ สังฆะมณี กรรมการบริหารพรรคแผ่นดินธรรม นำทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี เขต 8 คือนายมานะ แรงมูลพฤกษ์ พบปะประชาชน และอนุโมทนากับเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปและเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์โพนคำ ต.หนองจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่าที่ส.ส.เลย ของพรรคแผ่นดินธรรมได้เดินทางนะนำตัวต่อชาวพุทธที่ไปปฏิบัติธ่รรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธที่วัดป่าจริยธรรม อ.นาด้วง จ.เลย

พร้อมกันนี้พรรคแผ่นดินธรรมได้แจ้งให้กับผู้สนับสนุนพรรคทราบว่า พรรคแผ่นดินธรรม เป็นพรรคการเมืองเชิงอุดมการณ์ ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจหรือเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ พรรคแผ่นดินธรรม มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในผืนแผ่นดินไทยไปอีกนานเท่านานและมุ่งหมายให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย

พรรคแผ่นดินธรรม มีเจตนารมย์แน่วแน่ในหลักการ “ศีลธรรม นำชาติ” อันหมายถึง การนำหลักศีลธรรมมาใช้ในระบบการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆในการบริหารประเทศ

พรรคแผ่นดินธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติและในการบริหารจัดการพรรคและสนับสนุนให้สมาชิกพรรคปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

บุคคลที่อยู่ในสถานะเป็นที่เคารพของสมาชิกพรรคคือ 1) ที่ปรึกษาพรรค ผศ.ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 2) หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี 3) เลขาธิการพรรค นายพลากร เทศนำ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้มีคุณูปการของพรรค

ผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและประชาชน คือ เป้าหมายการทำงานของพรรคแผ่นดินธรรม พรรคแผ่นดินธรรมจะเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบการให้คุณค่าแก่ความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน ไม่พูดจา ใส่ร้ายผู้อื่น ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองที่ดี มุ่งหวังให้เป็นพรรคที่ชาวพุทธ
และชาวไทยทั่วไปพึ่งพิงได้ สมาชิกพรรคทุกคนจะธำรงรักษาพรรคแผ่นดินธรรมให้ดำรงอยู่คู่ระบบการเมืองไทยสืบไป ฯ

Leave a Reply