ชาวพุทธเมียนมากว่า2แสนฟังเทศน์วาระขึ้นปีใหม่

งานแสดงพระธรรมเทศนาประจำปี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ในหัวข้อ“Removing hatred from the heart” ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2563 (นับอย่างพม่า) มีประชาชนเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา ราว 200,000 คน

Leave a Reply