‘มจร’หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานีเปิดรับสมัครนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ืสื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง โดยมีพระราชอุทัยโสภณ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2562 ถึงวันที่ 20 พ.ค.2562

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พระราชอุทัยโสภณ พร้อมด้วยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ (สุข สุมงฺคโล) อาจารย์ประจำ,รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นวบ.อุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ นายประคอง มาโต อาจารย์ประจำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นวบ.อุทัยธานี นายชลิต วงศ์สกุล (ดีเจเต้) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าชี้แจงโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ คณะได้เข้าพบพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี, พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางเพื่อเปิดสาขาวิชาครุศาสตร์กับอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์อีกด้วย

อย่างไรก็ตามล่าสุดที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มจร ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply