นักสันติภาพทั่วโลกโหยหา สันติภายในแบบมีสติเป็นฐาน

วันที่ 21 ก.พ.2562 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ตามที่โรตารี่โลกได้ระดมกลุ่มคนที่ทำงานด้านสันติภาพทั่วโลกมาเข้าแคมป์พัฒนาและฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่ศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ภายใต้การนำของ ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์ รอง ผอ. ศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรม หนึ่งในหลักสูตรคือการเรียนรู้คุณค่าและความสำคัญของสติในฐานะเป็นรากฐานของการพัฒนาสันติภาพ

“แอร์ทำให้หลายคนนอนหลับด้วยความอิ่มเอม แต่เบื้องหลังของความเย็น คือความเร้าร้อนของเครื่องที่ทำหน้าที่ผลิตความเย็นอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งคืน เบืัองหลังการทำงานของวิศวกรสันติภาพจำนวนหนึ่งในโลกก็ชาตากรรมที่ไม่ต่างกัน เบืัองหน้าคือการทำหน้าที่ประสานสมานไมตรีให้กลุ่มคนต่างๆ สามารถค้นพบความต้องการที่แท้จริง แล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่ตัววิศวกรสันติภาพเองกลับมีความเร้าร้อน สันสน และขาดความชุ่มเย็นในการใช้ชีวิต” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

สติ หรือ Mindfulness จึงกลายเป็นคำตอบ และสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรสันติภาพ เพื่อเป็นรากฐานในการป้องกันอุปกิเลสทั้งหลาย และสร้างความตื่นรู้ในการทำหน้าที่อย่างรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชีวิต ชุมชน และสังคม

ฝรั่งชาวตะวันตกจำนวนมาก มุ่งมั่นและเพียรพยายามทำหน้าที่รับใช้คนอื่น หากแต่ขาดมิติความสุขสงบเย็นภายใน จึงพยายามแสวงหาคุณค่าอะไรบางอย่างมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ดั้นด้นมาแสวงหา และพัฒนาจิตใจของตนเอง คำตอบที่พบคือสติ

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า สันติภาพที่มีสติเป็นฐาน (Mindfulness Based Peace) จึงเป็นสันติภาพที่มั่งคง และยั่งยืน เพราะเป็นสันติภาพที่มีรากฐานมาจากภายในแล้วกระจายออกไปสู่ภายนอก วิศวกรสันติภาพจึงเยือกเย็น แล้วออกไปทำหน้าที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม วิทยาลัยพุทธศาสตร์ ได้จัดหลักสูตร “Mindset&Team Building” เพื่อสร้างความคิด สร้างทีม สู่วิถีการทำงานที่เป็นเลิศ ถ้ามุ่งหวังผลลัพธ์ใหม่ใน #ยุคดิจิทัล แต่มีวิธีคิดและมีพฤติกรรมการทำงานแบบ #อนาล๊อก ย่อมเป็นการยากที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์ระดับนานาชาติ

Leave a Reply