สมเด็จพระสังฆราชประทับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ความว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปสถานีสนามไชย ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร พระราม ๙ ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

 

Leave a Reply