แม่พระชาวมหาจุฬา: คุณหญิงสมปอง- นพ.รัศมี วรรณิสสร

       เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ( 26 ส.ค.63 )  คุณหญิงสมปอง- นพ.รัศมี วรรณิสสร ได้ถวายเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าภัตตาหารแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 60 วัน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  300,000  บาท โดยการประสานงานของ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

         ในการนี้ พระสุธีวีรบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ พระครูปิยธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต, ผศ.ดร. อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร และ ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปรับเงินจำนวน 300,000 บาท

           ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 คุณหญิงสมปอง-นพ.รัศมี วรรณิสสร ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนภัตตาหารแล้ว จำนวน 500,000 บาท รวมกับครั้งนี้ 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 800,000 บาท

             สำหรับนายแพทย์รัศมี -คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร คือ ผู้ริเริ่มได้ถวายที่ดินจำนวน 84 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ที่ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 323 ไร่

            และต่อมาเมื่อวันที่  13 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น)  เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ย้ายที่ทำการจากวัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร มายังที่ทำการแห่งใหม่ ณ กิโลเมตรที่ 55 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่ตั้งปัจจุบัน

            เหตุนั้นนายแพทย์รัศมี -คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร จึงถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ว่าได้ และเป็นฐานกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเจริญและมั่นคงอยู่ตราบทุกวันนี้

*******************

Leave a Reply