ประตูปันสุขสู้โควิด “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

           วันที่ 20 พ.ค. 64   สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนผู้นำเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตำบลบัวลาย ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

          นำโดย นางหนูจีน ศรีนัมมัง นักขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานฯดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยึดหลักการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ได้นำพืชผักสวนครัว จากการปลูกผัก นำมาแบ่งปันหน้าบ้าน “ประตูปันสุข” เชิญหยิบได้เลยคะ โดยดำเนินการตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นประจำทุกวัน ณ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

          กรมการพัฒนาชุมชนนำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดครัวชุมชน และถนนกินได้ เป็นแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้อย่างดียิ่ง ทำให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันและเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

        การเกิดขึ้นของ “ประตูปันสูข” สอดคล้องกับนโยบาย  “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้”และทั้งสอดคล้อง ตามคติพจน์  “1 ตำบล สามารถดูแลได้ทั้งอำเภอ” ในสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” 

ขอบคุณที่มา : พช.บัวลาย โคราช

Leave a Reply