พัฒนาการชุมชนร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีปลูกสมุนไพรต้านภัย covid-19″เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ ชัยเทพ นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” เอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพร ต้านภัยcovid-19″ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ สวนสมุนไพรบ้านพักนายอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) นายวัชระ สิงห์เปี้ย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้นำอช.และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุทัศน์ ชัยเทพ  กล่าวความเป็นมาในการจัดกิจกรรมว่า เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบ จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านสังคม ทางออกของประเทศที่จะรอดพ้นวิกฤติและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาปรับใช้

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้พลังชุมชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้กับคนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ในยามวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด -19 ชนิดผักที่ปลูก เช่น ตะไคร้ ข่า ผักแพรว ฟ้าทะลายโจร อังกาบหนู บวบ โหรพา แมงลัก มะเขือ พริก ต้นแค ต้นหูเสือ ฯลฯ เป็นต้น
2.การห่มดิน โดยใช้ปุ๋ยคอก และฟางเพื่อให้อาหารแก่ดินและพืช “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”
นางณัชพัชรพร ศิริโท พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล)กล่าวว่า

การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพร ต้านภัยโควิด-๑๙” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

กิจกรรม การปลูกผัก สมุนไพร ทุกครัวเรือน ปลูกในสถานที่สาธารณะ ปลูกในวัด ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในกิจกรรม ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน ขอให้ผู้นำชุมชน เป็นกลไกสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้กิจกรรมดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้คนในชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีความคาดหวังว่าให้ผู้นำชุมชนในอำเภอเชียงขวัญ เป็นแบบอย่าง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการงานสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้กับคนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางในยามวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักษ์ ภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564..

Leave a Reply