ในหลวงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์สร้าง “ศาลาวัดป่าศรีแสงธรรม”

วันที่ 20 สิงหาคม 2564   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมโคก หนอง นา  ถวาย วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธี และเป็นหอฉัน รวมทั้งเป็นอุโบสถในหลังเดียวกัน นอกจากจะมีโรงเรียนแล้วทางวัดยังเป็นศูนย์อบรมทางด้านพลังงานและการเกษตร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างศาลาสำหรับผู้มาพักปฏิบัติธรรม หรือคณะผู้เข้าอบรมสัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่สนใจแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา

พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมเปิดเผยว่า  ศาลานี้จะสร้างบริเวณพิธีหล่อรูปเหมือน 5 บูรพาจารย์ ในพื้นที่โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง วัดป่าศรีแสงธรรม หลังคารองรับแผ่นโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตสูงสุด 5,000 วัตต์ชั่วโมง มีพลังงานเพียงพอต่อการใช้งานสมกับแนวคิดที่ว่า โคก หนอง นา ไฟฟ้าศูนย์บาท ใต้หลังคาโดยรอบ และผนังกั้นเป็นการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ ที่ชาวบ้านได้นำมาร่วมทำบุญสร้างศาลามหามงคลแห่งนี้ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าแม้จะอยู่ในชนบทห่างใกลตามแนวชายแดนก็ยังอยู่ในพระเนตรพระกรรณพระองค์ท่านตลอดมา นอกจากจะพระราชทานชื่อโครงการเป็นโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง วัดป่าศรีแสงธรรมแล้ว วัดที่เป็นศูนย์กลางยังได้รับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดตกงานกลับมาอยู่บ้านทำงานในศูนย์มากกว่า 30 คน และยังมีชาวบ้านอีก 27 ครัวเรือนนำแปลงนามาเข้าโครงการโคก หนอง นา เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาพอเพียง พอมี พอกิน พออยู่ พอร่มเย็นทั้งร่างกาย จิตใจภายใต้พระบรมโพธิสมภาร..”

Leave a Reply