ครูสอนศาสนาอิสลามเฮ!! สภาอบจ.ปทุมธานี เห็นชอบค่าตอบครูฟัรดูอีน 18 มัสยิดกว่า 5 ล้านบาท

วันที่ 9 ส.ค.65 วานนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เห็นชอบข้อบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามที่พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เสนอ จัดสรรงบประมาณให้ครูสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 18 มัสยิด มัสยิดละ 1-3 คน ประกอบด้วย

1.มัสยิดอัซซอลีฮีน หนองเสือ 2. มัสยิดดารุลอิบาดะห์ ลำลูกกา 3.มัสยิดบัยติรเราะห์มาน ลำลูกกา 4.มัสยิดอิกอม่าตุ้ลอิสลาม หนองเสือ 5.มัสยิดแก้วนิมิตร คลองหลวง 6. มัสยิดอิรอด้าตุ้ลกาเมล ลำลูกกา 7.มัสยิดกอซิมิสสยามี ลำลูกกา 8. มัสยิดยามีอุสลาม สามโคก 9. มัสยิดสุเหร่าใหม่ สามโคก 10. มัสยิดเราะมาตุลเลาะ ลาดหลุมแก้ว 11.มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม เมืองปทุมธานี 12. มัสยิดยุมร่อตุลอิสลาม เมืองปทุมธานี 13.มัสยิดนุรุนยากีน ลาดหลุมแก้ว 14.มัสยิดชาอาดาตุ้ลอิสลาม ลาดหลุมแก้ว 15.มัสยิดอัลอะลา คลองหลวง 16.มัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา ลาดหลุมแก้ว 17.มัสยิดญ่าเมี๊ยะอุอัตตักวา ลาดหลุมแก้ว และ18.มัสยิดอัลอุสนา ประมาณ 5,126,400 บาท

โดยระบุในข้อบัญญัติเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการอุดหนุนมัสยิด เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ(ฟัรดูอีน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 รวมระบะเวลา 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย อันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

โดยได้ กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนครู ชั่วโมงละ 120 บาท วันละ 2 ชม. รวมเงินตอบแทนเดือนละ 4,800 คน/ครู 1 คน ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของมัสยิดและผู้ปกครอง ที่จะปกติการจ่ายค่าตอบแทนครูฟัรดูอีน จะอาศัยการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้กับโรงเรียนหรือมัสยิด

สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีมัสยิดทั้งหมดจำนวน 32 มัสยิด โดยมี 14 มัสยิดที่อิหม่ามประจำมัสยิดไม่ลงนามร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทำให้ครูฟัรดูอีนเสียโอกาสรับค่าตอบแทนสนับสนุนจากอบจ.ปทุมธานี ซึ่งโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครูสอนศาสนาอิสลามของอบจ.ปทุมธานี ล่าช้ามา 1 ปี โดยในปีงบประมาณ 2565 อบจ.จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว แต่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี ไม่ลงนามรับรอง ทำให้งบประมาณต้องตกไป ในปี 2566 อบจ.ปทุมธานี จึงทำหนังสือโดยตรงไปยังมัสยิดทั้ง 32 แห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเข้ามาจำนวน 18 แห่ง

นายอดุลย์ มะหะหมัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ผลักดันโครงการ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนาอิสลาม นำเสนองบประมาณให้สภาอบจ. อนุมัติ

‘งบประมาณของอบจ. เป็นภาษีที่เก็บจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนำมาจัดสรรเพื่อพัฒนาจังหวัด ภาคส่วนต่างๆควรจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน’ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าว

ที่มา : Mtoday-สภาอบจ.ปทุมธานี

Leave a Reply