“สมเด็จพระสังฆราช”  ประทานกัปปิยภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นจัดทำโรงทานวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  โรงทานวัดโนนสว่างร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำอาหารกล่องจำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ที่รักษาตัวอยู่ ณ ศูนย์พักคอย  และสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง เป็นประธานในการมอบอาหารกล่องในครั้งนี้ และ นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้แทนในการเข้ารับมอบอาหารกล่องดังกล่าว

 ในการนี้ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) กล่าวสัมโมทนียคาถา และมอบเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อสู้จากการแพร่ระบาด ณ วิหารวัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้าอ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ โรงทานวัดโนนสว่าง สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำอาหารกล่องเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกลับมาเป็นปกติ..

Leave a Reply