ผลงานกมธ.ศาสนาฯสภาฯ ประสานออกโฉนดที่ดินให้ วัดเขาบันไดอิฐเมืองเพชรสำเร็จ

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยสส.ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส. ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.ทองแดง เบ็ญจะปัก และ ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่พร้อมคณะเข้ากราบถวายสักการะ และถวายหนังสือคู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นเวลา 10.30 น. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่วัดเขาบันไดอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสังเกตการณ์และติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเดินสำรวจเพื่อรังวัดขอออกโฉนดที่ดินให้กับวัดเขาบันไดอิฐ จากเรื่องดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐว่า ทางวัดจะขอออกโฉนดที่ดินให้กับวัด แต่เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเนื้อที่ภายในวัดเขาบันไดอิฐนั้นมีจำนวนกี่ไร่ จึงขอให้คณะกรรมาธิการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับทางวัด คณะกรรมาธิการจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการให้ข้อแนะนำกับทางวัล

ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าวัดเขาบันไดอิฐนั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งปรากฏตามบันทึกการเดินทางของกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเคยเสด็จประพาสเยี่ยมชมจังหวัดเพชรบุรีในบันทึกถ้อยคำซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าทางวัดเขาบันไดอิฐนั้นเป็นวัดเก่าแก่และมีเนื้อที่อาณาบริเวณกว้างขวางทำให้คณะกรรมาธิการเชื่อได้ว่าวัดเขาบันไดอิฐนั้นเป็นวัดซึ่งตั้งอยู่ก่อนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเช่นประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดวันเดินสำรวจรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินให้กับทางวัดในวันนี้ (20 ธันวาคม 2564)

อย่างไรก็ตามจากการเดินสำรวจรังวัดของเจ้าหน้าที่พบว่าจะต้องดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดจำนวน 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 เป็นที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งของวัดและอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ดินซึ่งอาจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมแผนที่ทหารและกรมทางหลวงเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันโดยคาดว่าจะสามารถขอออกโฉนดที่ดินให้กับทางวัดได้ภายในต้นปี 2565

หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. คณะ กมธ.นำโดย สส.ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส. ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์ พร้อมคณะเข้ากราบถวายสักการะ และถวายหนังสือคู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสงคราม

Leave a Reply