“สำนักงานพุทธอยุธยา” เร่งสำรวจความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ให้แก่ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

วันที่ 26 ม.ค. 64  มีรายงานว่า ขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า มหาเถรสมาคม ได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 โดยสรุปว่า เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีหนังสือ ที่ 348/2542 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2542 แจ้งว่า มูลนิธิฯ จะจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในการจัดหาที่ดินในครั้งนี้ จำเป็นต้องขอผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ของวัดพยาญาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 แปลง คือ แปลงโฉนดเลขที่ 541ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน ถูกแนวเขตก่อสร้างโครงการ 10 ไร่ 3 งาน (8 ตารางาา (ทั้งแปลง) และแปลงโฉนตเลขที่ 543 ตำบลเกาะเกิต อำเภอบางปะอิน ถูกแนวเขตก่อสร้างโครงการ 7 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา(ทั้งแปลง) ซึ่งวัดพยาญาติตกลงรับค่าผาติกรรมตามอัตราและจำนวนเงินตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่ดินกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัด  จนถึงเจ้าคณะภาค 2 แล้ว ที่ประชุมพิจารณาลงมติไม่ขัดข้อง

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สนง.พุทธอยุธยา

 

ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ….

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. … ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอความร่วมมือได้ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็น โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเว็บไซต์  http://ww.onab.go.th  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระยะเวลา 30 วัน

เมื่อสิ้นสุดการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการสรุปรายงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อไป

Leave a Reply