พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระอว้าน เขมโก” เป็นพระวชิรเขมคุณ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

     พระอว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า “พระวชิรเขมคุณ” 

 

 

Leave a Reply