“มหาจุฬาอาศรม มจร” นำร่องเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตใหม่

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ร่วมกับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ครุศาสตร์ มจร และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถด้านจิตใจเยาวชนไทยสู่เยาวชนที่ดีของโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มจร กล่าวว่า “เป็นเวลา ๓ ปี มาแล้วที่สถาบันการศึกษาและศาสนาไม่ได้จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เนื่องด้วยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนากาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่านการมีส่วนร่วมของสถาบันศาสนา ซึ่งรากฐานลักษณะของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิต วิถีธรรมและวิถีไทยมาโดยตลอด การพัฒนาสรรถนะด้านวิถีธรรมนำปฏิบัติโดยสถาบันศาสนาเพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมนำชีวิต ให้ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ได้ฝึกใจให้มีปัญญาและได้รู้กติกาทางสังคนผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของความเป็นนักเรียน คือ ฉันทะ พอใจใฝ่เรียนรู้ วิริยะ เพียรสู้ไม่ท้อถอย จิตตะ ใส่ใจไม่เลื่อนลอย และวิมังสา เฝ้าคอยไม่หลงลืม มีความกตัญญูต่อผู้มีพ่อแม่ เรียกได้ว่า พ่อแม่ต้องกตัญญู คุณครูต้องเคารพ เพื่อนดีต้องเลือกคบแล้วจะได้พบแต่ความโชคดี นี่เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมรรถด้านจิตใจของนักเรียน.

พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมเทศ,(ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม) กล่าวว่า “สถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาปฏิบัติธรรมตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร โดย ปัจจุบันนี้ มีหน่วยงานและสถานศึกษาแจ้งความประสงค์นำบุคคลากรเข้ามาปฏิบัติมากขึ้น เรามีพระวิปัสสนาจารย์และคณะพระวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีสถานที่พร้อมรองรับการปฏิบัติธรรม ร่วมถึง อาหารเครื่องดื่มไว้อำนวยความสะดวกตลอดเวลา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกhttps://goo.gl/maps/9yYhCqm7CYukUWJcA

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม เป็นส่วนงานหนึ่งของส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร มีพันธกิจในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่ธรรมสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือนำบุคคลกรมาฝึกอบรมสามารถติดต่อได้ที่ พระครูปลัดอุทัย พลเวโท,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมเทศ โทร 062 995 4561 หรือ เพจ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม | Facebook

Leave a Reply