“สมเด็จพระพุฒาจารย์” ฝากการบ้านถึง “ รัฐบาล”

 

วันที่ 21 ตุลาคม 66 หลังจากเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567 และเพื่อให้การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567 (คณะกรรมการอำนวยการฯ) มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

1.1 องค์ประกอบ (1) ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษา (2) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ (3) รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ (4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย เป็นกรรมการ และ (4) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการอำนวยการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 7 คณะ อาทิ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น นั้น

ดร.ณพลเดช มณีลังกา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) เปิดเผยว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก ได้ให้ลูกศิษย์ประสานตนเข้าไปพบ โดยเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาแนะนำการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากไปถึงรัฐบาลว่า งานเฉลิมพระเกียรติ ถือว่าเป็นหน้าตาของรัฐบาลและของประเทศชาติ ทำให้เต็มที่สุดความสามารถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ซึ่งการทำตรงนี้ไม่ใช่ใช้งบประมาณแบบสุรุ่ยสุร่าย บางกิจกรรมไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่ภาพออกมาสวยงามและเรื่องกิจกรรมอันเป็นมงคลแบบนี้ คณะสงฆ์และประชาชนให้ความร่วมมือเต็มที่ อยากฝากเรื่องนี้ถึงรัฐบาล ซึ่งตอนที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมาที่วัดไตรมิตร ติดภารกิจไม่ได้เจอนายกรัฐมนตรี แต่ก็คุยพูดเรื่องนี้กับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้างแล้ว ตอนที่มาลาจากการเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดที่แล้ว

“การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นั้นถือว่าเป็นโอกาสของรัฐบาล เพราะโอกาสครบ 5 รอบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่จะเกิดมีได้ทุกรัฐบาล รัฐบาลนี้ได้มีโอกาส จึงอยากฝากให้ใช้โอกาสนี้ทำให้ดี เพราะถือว่าเป็นหน้าตาของรัฐบาลและของประเทศชาติ ในอดีตเคยมีรัฐบาลที่จัดงานถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติซึ่งถือว่าสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงมาแล้ว ส่วนอีกเรื่องอยากฝากให้พิจารณาเช่นกันคือ เรื่องอนุสรณ์งานสำคัญระดับประเทศแบบนี้ทำอย่างไรให้อนุชนคนรุ่นหลังได้จดจำไปตลอดไป เป็นประวัติศาสตร์ หากเป็นไปได้ต้องการให้รัฐบาลทำอนุสรณ์อะไรไว้สักอย่าง ไปประดิษฐานตั้งไว้ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงสิ่งที่รัฐบาลหรือประชาชนชาวไทยได้ทำไว้กับพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะสงฆ์พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลเต็มที่เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567..”

Leave a Reply