“วัดมหาจุฬาฯ” จัดงาน “วันกตัญญูกตเวที” และ “มอบทุนการศึกษา” แก่สามเณร -เนกขัมมจาริณี

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น . ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี  ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ มจร ได้ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุลแด่พระบุรพาจารย์ ผู้อุปถัมภ์สร้างวัด มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรและเนกขัมมจาริณี ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 11 มจร พร้อมกับสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ประชาชนและผู้ปกครองสามเณรเข้าร่วม

พระเทพปรวรเมธี ได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วันนี้ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ร่วมกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ มจร ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันที่13 เมษายน ถือว่าเป็นวันดี เพราะเป็นวันเสาร์5 ใครทำพิธีวันนี้ถือว่าเป็นวันเข็มแข็ง หลายวัดจึงนิยมจัดกิจกรรมปลุกเสกวัตถุมงคล สำหรับวัดมหาจุฬา ฯ เราจัดโครงการบรรพชาสามเณรเป็นรุ่นที่รุ่นที่11 โดยมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ หนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา สาม เพื่อให้สามเณรและเนกขัมมจาริณีได้มีโอกาสฝึกตนเอง ฝึกความอดทน ฝึกการพึ่งพาตนเองรวมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและ สี่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้ปกครอง เป็นต้น จึงได้จัดโครงการนี้ ซึ่งพรุ่งนี้จะได้ประกอบพิธีลาสิกขา

“วัดมหาจุฬา ฯ ได้ประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำหรับเนื้อที่วัดสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติให้ดูแลทั้งหมด 54 ไร่ เดิมมีเฉพาะอุโบสถ์กลางน้ำที่สร้างโดยหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ วัดชลประทาน สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น 200 ล้านบาท เป็นอุโบสถ์กลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องโถงด้านล่างบรรจุคนได้ 3-4 พันคน ซึ่งหลังจากซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นด้านบนเรียบร้อยต่อไปก็จะไปซ่อมแซมห้องโถงดังกล่าว หลังจากนั้นก็จะขอวิสุงคามสีมา เพื่อให้จัดทำสังฆกรรมได้อย่างสมบูรณ์ เช่นการอุปสมบทพระเป็นต้น คาดว่าประมาณต้นปี 2569 หรือต้นปี 2570 ก็จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิต..”

หลังจากนั้น พระเทพปวรเมธี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณรผู้เข้าร่วมบรรพชาและเนกขัมมจาริณีทั้งหมด 57 รูป/คน พร้อมกับเป็นประธานทรงน้ำพระภิกษุ -สามเณร เป็นลำดับ หลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการแจกจ่ายของที่ระลึกให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานด้วย..

Leave a Reply