สื่อจีนเสนอข่าวกิจกรรม “วันวิสาขบูชานานาชาติ” ประเทศไทย

วันที่ 23 พ.ค. 67  สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ได้รายงานเป็นภาษาจีน เสนอข่าวกิจกรรม “วันวิสาขบูชานานาชาติ” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาพ โดยมีนานาชาติมาร่วมงาน 73 ประเทศ ประมาณ 2,500 รูป/คน  ซึ่งในประเทศทั้ง 73 ประเทศนั่น มีผู้แทนคณะสงฆ์มหายาน ร่วมด้วย 38 ท่าน ตามคำเชิญของสภาสากลวิสาขบูชาแห่งสหประชาชาติและสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนประกอบด้วยประธานคือพระอาจารย์ยานจิ่วเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบสำนักธุรกิจแห่งรัฐบริหารแห่งรัฐ ฝ่ายกิจการศาสนาเป็นที่ปรึกษา และรองประธานาธิบดี พระอาจารย์เซิ่งฮุย เป็นรองผู้นำ คณะผู้แทนจำนวน 38 คน เข้าร่วมการประชุมวันวิสาขบูชาแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตัวแทนจากชุมชนชาวพุทธและแขกจากทุกสาขาอาชีพกว่า 1,300 รายจาก 73 ประเทศและภูมิภาคมารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พร้อม “สร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” รอบงานนี้ ดำเนินการแลกเปลี่ยนและเสวนาเชิงลึกในหัวข้อ “วิถีแห่งพระพุทธศาสนา”

พระพรหมบัณฑิต  ประธานสภาวิสาขบูชานานาชาติแห่งสหประชาชาติ และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวถึงในการกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดว่า นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์ทรงยึดมั่นในปรัชญาทางจิตวิญญาณแห่งปัญญา ความปรองดอง งานปีนี้มีพื้นฐานมาจาก “พุทธศาสนาที่สร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” หัวข้อ “วิถี” ไม่เพียงแต่สะท้อนวิสัยทัศน์ที่สวยงามในจิตใจของชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังชี้นำทิศทางการพัฒนาของการบูรณาการพระพุทธศาสนาและ สังคม. หลักการทางอุดมการณ์และวิถีชีวิตของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งและความขัดแย้ง รวมเป็นหนึ่งเดียว และนำโลกไปสู่สันติภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจและความสามัคคี

ผู้นำชาวพุทธจากเกือบ 30 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงเวียดนาม ศรีลังกา เกาหลีใต้ ภูฏาน สเปน และฟินแลนด์ ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีในพิธีเปิด

เช้าวันที่ 20 ประธานหยานเจวี๋ยกล่าวสุนทรพจน์ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติในกรุงเทพฯ พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นเวลากว่า 2,500 ปีแล้วที่คำสอนอันกรุณาและชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าได้แพร่กระจายจากเอเชียใต้ไปยังเอเชียตะวันออก และจากตะวันออกไปตะวันตก สิ่งเหล่านี้ทำลายความเห็นแก่ตัวโดยการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ประสานตนเองและผู้อื่นด้วยความเสมอภาค และตั้งปณิธาน ความคลั่งไคล้ทางสายกลาง จึงเป็นการปกป้องสันติภาพของโลกและส่งเสริมการเติบโต มันมีส่วนช่วยอย่างยิ่งใหญ่ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม และส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของมนุษย์

ประธานหยานเจวี๋ยเสนอข้อเสนอแนะพิเศษสามประการเกี่ยวกับหัวข้อของเหตุการณ์นี้ ประการแรก ปฏิบัติตามศีลและกฎเกณฑ์ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามหลักการความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและมิตรภาพซึ่งกันและกัน และวางรากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ ประการที่สองคือการฝึกจิตวิญญาณแห่งความเห็นอกเห็นใจ การมีความเห็นอกเห็นใจและการเคารพต่อผลประโยชน์หลักและข้อกังวลหลักๆ ของกันและกัน ทำให้เราสามารถรวบรวมความไว้วางใจซึ่งกันและกันและบรรลุผลที่ได้ทั้งสองฝ่าย ประการที่สามคือการสนับสนุนความอดทนและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างแท้จริงและบรรลุการพัฒนาร่วมกัน

กิจกรรมนี้มีการอภิปรายกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ “การประยุกต์ใช้สติแบบพุทธในการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต” “เส้นทางพุทธศาสนิกชนเพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระดับโลก” และ “ความสำคัญของการศึกษาทางพุทธศาสนาเพื่อสังคมสามัคคี” ผู้แทนในการประชุมได้ดำเนินการใน – การอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ สื่อสารอย่างกระตือรือร้น ในการอภิปรายกลุ่มในช่วงบ่ายของวันที่ 19 อาจารย์เซิ่งฮุ่ยได้ผสมผสานหลักการคลาสสิกของพุทธศาสนาจีน และเน้นย้ำถึงคุณค่าและความสำคัญของการมีสติ กล่าวคือ การบรรลุถึงปัญญาแห่งปัญญา และการปฏิบัติเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นผ่านการตื่นรู้ของหัวใจ เราสามารถบรรลุความสุขแบบเซนเป็นการส่วนตัว การกลับมาทางจิตวิญญาณของความสุขแห่งธรรมะและมนุษยชาติโดยรวมได้รับคำชมอย่างเป็นเอกฉันท์จากแขกและตัวแทนที่มาร่วมงาน

ขณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ คณะผู้แทนได้เข้าพบหารือกับประธานสภาวิสาขบูชานานาชาติแห่งสหประชาชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย  ประธานหยานจวี๋กล่าวว่าชุมชนชาวพุทธของจีนจะยึดมั่นในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าและช่วยเหลือโลก ส่งเสริมหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเรื่องทางสายกลาง ความปรองดอง ความเสมอภาค และสันติภาพ รวบรวมความไว้วางใจและความสามัคคีร่วมกันกับชุมชนชาวพุทธในประเทศและภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

Leave a Reply