Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
"สมเด็จพระมหาธีราจารย์" มอบวุฒิบัตรแก่ ผู้สำเร็จอบรมพระธรรมทูต - TheBuddh.com

“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” มอบวุฒิบัตรแก่ ผู้สำเร็จอบรมพระธรรมทูต

วันที่ 25 พ.ค. 67  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 30  โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้อบรมพระธรรมทูต ถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประทานศาสนกิจที่สำคัญแก่พระสงฆ์สาวก คือ การเผยแผ่พุทธธรรม นำปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สงเคราะห์ อนุเคราะห์ แก่พุทธบริษัท ด้วยธัมมานุธรรมปฏิบัติ งานพระธรรมทูตนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นงานที่ต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ความเสียสละ และความหนักแน่น อดทน เพราะเป็นงาน ที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจในความหลากหลายของกฎหมาย วัฒนธรรม จารีต ประเพณี แต่ถึงอย่างไร เราต้องตระหนักในพระธรรมวินัยเป็นที่สุด มหาเถรสมาคม ให้ความสําคัญกับงานพระธรรมทูตตลอดมา อนุมัติสนับสนุนให้พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนในประเทศนั้น ๆ ตาม พระพุทธประสงค์ และตามหลักของบุรพาจารย์

“ในโอกาสนี้ ขอถวายคำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พระธรรมทูตในต่างประเทศนั้น เราทั้งหลายพึงตระหนักในพระพุทธพจน์ บทที่ว่า “สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี” และ “ธมฺมํ จเร สุจริตํ พึงทำดีให้สุจริต” ทำให้เหมาะ ทำให้ดี ทำให้ถูกต้อง พระธรรมทูต หรือธรรมทูตคฤหัสถ์ ควรมีปฏิสันถาร ให้สมบูรณ์พร้อมทั้ง อามิสปฏิสันถาร และธัมมปฏิสันถาร เพิ่มพูนให้มี ธรรมวาที พึงเผยแผ่ธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือ แนะนำเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งประโยชน์แก่เขา มีน้ำใจ ปรารถนาดี มิได้มุ่งจาริกไปด้วยปรารถนา ลาภสักการะส่วนตน หากมุ่งไปด้วยหวังประโยชน์แก่พุทธบริษัทเป็นเป้าหมาย ..”

ด้าน พระมหาเศรษฐวิชญ์ เสฎฐวิชฺโช ผู้อบรมพระทูต เปิดเผยว่า มาจากวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี้ ซึ่งปีนี้วัดพระธรรมกายมีพระภิกษุเข้ามาอบรมพระธรรมทูตทั้งหมด 20 รูป

“ สำหรับอาตมาบวชมาแล้ว 11 พรรษา การอบรมพระธรรมทูตจะสิ้นสุดลงในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่จะถึง นี้ ซึ่งหลังจากอบรมจบแล้วจะไปจำพรรษาวัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น..”

ส่วนผู้อบรมพระธรรมทูตอีกรูปหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย ระบุว่า หลังจากการอบรมยังไม่ได้เดินทางไปเป็นพระธรรมทูตทีไหน แต่อาจจะไปแสวงบุญหรือหาประสบการณ์จำพรรษาที่ประเทศอินเดียก่อน แล้วค่อยไปเป็นพระธรรมทูตประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปต่อไป

สำหรับการอบรมพระธรรมทูตประจำปี 2567 นี้ เริ่มอบรมมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้สำเร็จการอบรมพระธรรมทูตทั้งสิ้น 118 รูป และเนื่องในโอกาสที่การอบรมพระธรรมทูตครบ 30 ปี

ภายในงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นำไทยธรรมพระราชทานถวายแก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระวิปัสสนาจารย์ และตัวแทนคณะพระธรรมทูตด้วย รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรแก่ ธรรมทูตคฤหัสถ์กิตติมศักดิ์ แก่ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ และธรรมทูตคฤหัสถ์อีก 31 ท่านด้วย

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924