แก้เหลื่อมล้ำวิถีพุทธง่ายนิดเดียวเปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจาย

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำวิถีพุทธง่ายนิดเดียวเปลี่ยนจาก จ เป็น จ คือ เปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจาย คือการให้ การแป่งปันที่เป็นธรรม ตามศาสตร์พระราชา ตามที่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานครสรุปจากจากทศพิธราชธรรม 10 ประการที่ว่า

ขาดเติมให้เต็ม เต็มให้รู้จักพอ พอให้รู้จักแบ่ง แบ่งต้องเป็นธรรม  

Leave a Reply