สสส.ชูธรรมดึงเยาวชนใกล้ชิดศาสนาสร้างสุขภาวะทางปัญญา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา สสส.หนุนธรรมบรรยายหวังดึงเยาวชนใกล้ชิดศาสนาสร้างแรงบันดาลใจ – สุขภาวะทางปัญญา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยเพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ นางมรกต ศรีแสงนาม ประธานโครงการเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความซาบซึ้งในพุทธศาสนาและสามารถน้อมนำข้อธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นการเผยแผ่กิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยร่วมกับ สสส. จัดธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งครั้งที่ 1 บรรยายธรรม เรื่อง “พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและผู้รู้ราตรีนาน” บรรยายธรรมโดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

“เอตทัคคะ” หมายถึง ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ เป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พระสาวกของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทั้งหมด 74 ท่าน ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเอตทัคคะ 9 ท่าน มาบรรยายประวัติ เกร็ดชีวิตและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพระอริยสาวก

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนและเยาวชนเข้าวัดและเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมลดน้อยลง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ทางยุวพุทธิกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อสอดแทรกธรรมมะ อาทิ การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา เพื่อหวังดึงประชาชนและเยาวชนที่สนใจให้มาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

“การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นวาระต่อเนื่องจากกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ที่ได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี ละเว้นความชั่วเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

สำหรับการบรรยายธรรม “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” จะจัด 9 ครั้ง ตลอดปี 2563 ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก YUWAPUT, www.ybat.org, www.thaihealth.or.th หรือโทร. 02-455-2525

Leave a Reply