วิจารณ์กระหึ่ม!! คำสั่งมหาเถรฯ ห้ามพระเณร ‘เรียน – สอบ’ เหมือนประชาชนทั่วไป  “ฝ่าฝืนขับออกจากวัด”

 วันที่ 9 ต.ค. 64    เมื่อวานมีเอกสารคำสั่ง มหาเถรสมาคม (มส.) ถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายเรื่อง ได้ปรับปรุงคำสั่งกรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา – สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกแบบประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงฆ์มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  มีคำสั่ง ดังนี้

1.คำสั่งมหาเถรสมาคม ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกแบบประชาชนทั่วไป

2.คำสั่งนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์

3.ตั้งแต่วันใช้คำสั่งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก พ.ศ. 2538

4.ห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ และตำแหน่งอื่นที่กำหนดไว้สำหรับพระภิกษุกสามเณรเป็นการเฉพาะ

5.ห้ามพระภิกษุสงฆ์ สามเณร สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีทุนของพระภิกษุ สามเณรโดยเฉพาะ หรือจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤตและสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ศาสนา หรือทุนที่จัดสรรเพื่อเกื้อหนุนพระพุทธศาสนาเท่านั้น

6.ห้ามพระภิกษุ สามเณร เรียนวิชาเหมือนประชาชนทั่วไป เว้นแต่เข้าศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือวิชาอื่นที่มหาเถรสมาคมกำหนดโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีก็ได้ เพื่อประโยชน์แก่การเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นใดที่จัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์

7.หากพระภิกษุสามเณรฝ่าฝืนคำสั่งให้จัดการ ดังนี้ 1. ถ้าไม่ได้เป็นสังฆาธิการ ให้เจ้าอาวาสเจ้าสังกัดสั่งให้เลิกการกระทำนั้น หากตักเตือนแล้วไม่ฟัง ให้จัดการพระภิกษุสามเณรรูปนั้นออกจากวัด และบันทึกสาเหตุในหนังสือสุทธิ และรายงานตามลำดับชั้นจนถึงเจ้าคณะจังหวัด 2. ถ้าเป็นสังฆาธิการให้คณะเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษ ฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามควรแก่กรณี

      เหตุผลในการประกาศใช้คำสั่งมหาเถรสมาคม กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 ได้ประกาศใช้เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ภายหลังจากนั้นได้มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับที่ทางราชการได้ตราขึ้นเพื่ออุปถัมภ์บำรุงการศึกษาพระพุทธศาสนา เช่น พระราชบัญญัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เมื่อพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 การศึกษาพระพุทธศาสนาตามกฎหมายเหล่านั้น ต้องอาศัยพระภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นกำลังสำคัญ ทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา อีกทั้งคำนึงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาอันเทียบเคียงให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย จึงเห็นสมควรรปรับปรุงคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538..

 

Leave a Reply