ปลัดกระทรวงมหาดไทย บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ร. 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 217 ปี และวันครบรอบ 2 ปี แห่งการถวายพระราชสมัญญา “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

 วันที่ 18 ต.ค. 64  เวลา 16.00 น. ที่วัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 217 ปี และวันครบรอบ 2 ปี แห่งการถวายพระราชสมัญญา “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธวชิรธรรมมงคลบพิธ และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.99 เมตร เพื่อประดิษฐานบนซุ้มประตูหินอ่อน และพิธีเททองหล่อขันน้ำมนต์เพื่อมอบให้กับผู้ร่วมสร้างอุโบสถ  และปลูกต้นสาละถวายเป็นพุทธบูชา โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า วัดวชิรธรรมาวาส เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีปฐมนามว่า วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ปี รัชกาลที่ 4 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ในโอกาสครบรอบ 200 ปี นับแต่วันพระราชสมภพ ตามโครงการของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ผ่านมติมหาเถรสมาคมและมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ นับเป็นอารามสุดท้ายที่ได้รับการอนุมัติให้สร้างขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นวัด ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมี พระครูโฆษิตสุทธสร (ภัทรพล ภทฺทพโล) เป็นเจ้าอาวาส  มีพระภิกษุ สามเณร อยู่จำพรรษา จำนวน 13 รูป โดยทุกรูปได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และปฏิบัติเจริญจิตภาวนาตามสมควร ภายใต้การสนับสนุนของพระครูโฆษิตสุทธสร (ภัทรพล ภททพโล) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวค่ออีกว่า ในขณะนี้วัดวชิรธรรมาวาสอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ 2 ชั้น สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีทำสามีจิกรรม อธิษฐานเข้าพรรษา ปวารณาออกพรรษา สังฆกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมให้อยู่คู่บวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป โดยมีความคืบหน้าร้อยละ 40 ซึ่งในขณะนี้ จึงนับเป็นวาระมหากุศลสำหรับผู้มีกุศลจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมสร้างอุโบสถประจำวัดวชิรธรรมาวาสในกาลนี้ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “วัดวชิรธรรมาวาส” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร เลขที่บัญชี 159-1-10767-5 หรือ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขที่บัญชี 066-290927-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-2194-4656 หรือหมายเลข 09-5942-4419 หรือ Line ID : fluke4656

 

Leave a Reply