วันสันติภาพสากล2565! “มจร” มอบโล่รางวัลสื่อสันติภาพ บก.การเมืองเว็บบ้านเมือง

หลักสูตรสันติศึกษา “มจร” จัดงานวันสันติภาพสากล 2565! มอบโล่รางวัลลมหายใจสันติภาพ “อาจารย์วิชามหาคุณ-พระสังคม ธนปญฺโญ,ดร.-พระครูสังฆกิจจานุกูล เป็นพระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนศูนย์ภาษาวัฒนธรรม” พร้อมศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่างๆ ปี2564-2565 ขณะที่บก.การเมืองเว็บบ้านเมืองรับมอบโล่รางวัลด้านสื่อสันติภาพ

วันที่ 21 กันยายน 2565 เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวเปิดงานวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 โดยมีประเด็นสำคัญว่า หลังจาก มจร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานศาลยุติธรรม มีการขับเคลื่อนสันติศึกษาในเชิงรุก สอดรับกับ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี และพึงศึกษาสันติเท่านั้น จงพอกพูนสันติ เป็นการเรียนรู้พุทธสันติวิธี เป็นการเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้า เพราะจุดเริ่มของสันติภาพเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากภายนอก ทำให้ผู้คนเข้ามาศึกษาในสันติศึกษา ต้องการศึกษาสันติที่อยู่ในเรือนใจ จึงมีการเปิดปริญญาโทมา 10 รุ่น ระดับปริญญาเอก 7 ในปัจจุบันนี้

จึงแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังคงทันสมัย จึงมีวันสันติภาพสากล เพื่อย้ำเตือนมนุษย์ไม่ใช้ความรุนแรงเชิงโครงการเชิงอำนาจ ผ่านความไม่มียุติธรรมในสังคม สันติศึกษาจึงเอาธรรมไปทำ ออกไปทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์ซึ่งไม่ง่าย หลักสูตรเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง นิสิตจบออกไปถึง 275 รูป คน ซึ่งหลักสูตรเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา มาเพื่อเรียนรู้ออกไปเพื่อทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างมีความสุข

จึงมีมติของหลักสูตรสันติศึกษา โดยมีการพิจารณาเพื่อมอบลมหายใจแห่งสันติภาพในปีนี้ โดยมีบุคคลสำคัญในการสร้างสันติภาพ ประกอบด้วย 1)ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาดป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 2) พระอาจารย์สังคม ธนปญฺโญ (ขุนสิริ) ดร. เป็นพระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนโคกหนองนาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้ ป้องกันความยากจนในชุมชน 3) พระครูสังฆกิจจานุกูล เป็นพระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนศูนย์ภาษาวัฒนธรรม มุ่งเน้นการศึกษาให้เด็กเยาวชนร่วม 40 ปี ทั้งไทยและต่างประเทศ จากนั้นมีการมอบศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรสันติศึกษา ประจำปี 2564 -2565 ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้รุ่นน้องเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานด้านสันติภาพต่อไป ในจำนวนนั้นมีดร.สำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์  ในฐานะศิษย์เก่าปริญญาเอก ซึ่งได้รับมอบโล่รางวัลด้านสื่อสันติภาพร่วมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ในฐานะผู้รับรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ ประจำปี 2565 ปาฐกถาพิเศษมิติสันติภาพลงดินสันติภาพกินได้ กล่าวประเด็นสำคัญว่า วันสันติภาพมุ่งปราศจากสงครามไม่ใช้ความรุนแรงทุกประการ จึงมีระฆังที่หล่อมาจากเหรียญทั่วโลก โดยมุ่งย้ำว่าสงครามสูญเสียอย่างมหาศาล สันติภาพต้องเบ็ดเสร็จไม่ทำเพียงเอาไปที โดย สัญลักษณ์สันติภาพคือ นกพิราบคาบกิ่งมะกอก เป็นเสรีภาพของมนุษย์ที่โบยบิน จึงฝากหลัก 6 ประการประกอบด้วย 1)ให้ความเคารพต่อทุกชีวิต 2 )ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งปวง 3)แบ่งปันต่อเพื่อมนุษย์ 4)เคารพความแตกต่าง 5)รักษาความสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 6)เคารพหลักประชาธิปไตย โดยปัจจุบันเราเห็นการใช้ความรุนแรงในประเทศต่างๆ มองถึงความเกลียดชัง ในสังคม จึงต้องสร้างความสุขที่เกิดจากภายใน แต่บางกลุ่มบางประเทศบางศาสนาพยายามสร้างสงครามก่อนจะเกิดสันติภาพจึงใช้คำว่า “สงครามเพื่อสันติภาพ” แต่แท้จริงแล้วเราทุกคนเป็นญาติเป็นพี่น้องกัน ซึ่งบางกลุ่มพยายามใช้การฆ่าใช้ความรุนแรงแต่พระพุทธศาสนามีฐานแห่งการสร้างสันติภาพ จึงต้องสร้างชุมชนที่มีความมเป็นสัปปายะเป็นฐาน โดยมีกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด ใช้พลังของ บวร เป็นฐานในการขับเคลื่อนสันติภาพลงดินนำไปสู่สันติภาพกินได้ มีความสุขมีความพอเพียงโดยเดินทางสายกลาง

พระอาจารย์สังคม ธนปญฺโญ (ขุนสิริ) ดร.ในฐานะผู้รับรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ ประจำปี 2565 โดยกล่าวประเด็นสำคัญว่า ผมไม่เชื่อสันติภาพโลกเพราะคนคิดสันติภาพโลกไม่สันติภาพซึ่งใช้ความรุนแรง ซึ่งชีวิตผมมาจากความยากจนที่แท้จริงเป็นอาชีพเกษตรกร แต่รัชกาลที่ 9 มองว่าอาชีพที่มีศักดิ์ศรีที่สุดคือ เกษตรกร โดยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงคือ การให้ ตรงกับหลักพระพุททธศาสนาคือการให้ทาน ส่วนตัวมองเห็นความยากจนความลำบากของคนจึงตั้งคำถามว่า จะช่วยคนอย่างไร ? ให้มีความสุขมีเสรีภาพ สร้างชุมชนให้เกิดสันติสุข จึงมองว่าทำไมจึงมีการถวายรางวัลการพัฒนามนุษย์ให้กับรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์มุ่งพัฒนามนุษย์ให้พึ่งตนเองได้ การไม่มีหนี้มีความสุข บางประเทศจึงสร้างสงครามโดยเหตุผลบางอย่าง เราจึงสร้างนวัตกรรมสันติภาพลงกินสันติภาพกินได้ เริ่มต้นจากขจัดความยากจนทั้งปวง ซึ่งสันติภาพทางโลกเกิดยากแต่สันติภาพทางธรรมเกิดขึ้นแน่นอน โดยการทำเกษตรทางโลกยังเป็นหนี้แต่เกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ปลดหนี้ ซึ่งโคกหนองนาจึงเป็นคำตอบของชีวิต โดยมีน้ำดื่ม นอนหลับ เดิน ร้องเพลง วิชาความหมายของชีวิต จึงต้องรู้ว่า เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร อยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไร

พระครูสังฆกิจจานุกูล จังหวัดพังงา (พระนักพัฒนา : พ่อพระแห่งอันดามัน) ในฐานะผู้รับรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ กล่าวประเด็นสำคัญว่า อยู่ภายใต้ความหลากหลายของศาสนา โดยมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพผ่านกีฬา ให้การศึกษากับคนเมียนม่าร์สามารถอยู่ร่วมกับต่างศาสนามิติของศาสนาวัฒนธรรม โดยท่านพระครูในอดีตผ่านปริญญาชีวิตมาอย่างหนัก มีความเชี่ยวชาญในการเขียนศิลปะ แต่ยังใช้ชีวิตที่สุดโต่ง จึงมีโอกาสมาบวชมุ่งสร้างการพัฒนาเยาวชนเพราะเห็นปัญหาของเด็กไทยพุทธกับเด็กมุสลิมในการอยู่ร่วมกัน จึงเห็นความทุกข์นำไปสู่มรรคในการแก้ปัญหาเด็กเยาวชน จึงใช้กีฬาเป็นฐานพัฒนาเด็กเยาวชนจนสามารถทำให้ไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ลดความหมาดหมาง มีความสามัคคีกัน นำไปสู่การคว้าแชมป์ฟุตบอล ถือว่าเป็นพระสงฆ์ต้นแบบที่มีความน่าสนใจ

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร กล่าวว่า ในนามคณาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในการรับรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ ร่วมแสดงความยินดีดกับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่านในการเป็นต้นแบบ รางวัลที่ได้กำลังจะบอกว่า “ขอให้รักษามาตรฐานในการสร้างสันติภาพ” ต่อไป ขอร่วมมุทิตาจิตยินดีกับทุกท่าน

จังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานจิต1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565

ที่บริเวณเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำข้าราชการ จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี2565 พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทยว่า เนื่องจากวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล โดยมูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสันติภาพที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาทั่วไปของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี สารของประธานมูลนิธิฯ และสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที หลังการเคารพธงชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากลในโรงเรียนและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ หรือสถานที่ ซึ่งเหมาะสม

ในการนี้ทางจังหวัดอุทัยธานีจึงจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ภายใต้แนวความคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์”

Leave a Reply